y°Jde mec-rderhc-id van Burgemeester en Wethouders van mee- 5 Sfoo jaarweddevan den gemeentearchitect- thans f 2208.-tot on f 99nn +?ft)?eSnndient te ™orden verlaagd en nader vastgesteld J 2600.- met 4 -jaarlijkschc- verhoogingen van f 100.- weekloonen van wegwerkers en reinigers - thans f 27.80 JL 6 I Gen^ verlaSing van 5 moet worden toegepasttengevol- L SL J 26°40 zullen bedragen,terwijl ook het,salaris van den plantsoen-tuinman met 5 zal moeten worden verlaagd. De mindcrned is tegen de2e verlagingen. ?p np?6iTer??de1ri2ë+V!n de Commi&sie voor Georganiseerd Overleg van 2b Oct.jl. bleekdat de Commissie 2ich met het voorstel tot ver- eren dofhVn?o?e JaaJwedde van den derden ambtenaar wel kon vereeni- Htn verlagingsvoorst ellen. Aangevoerd werd, dat, in- voor dooi So+n/er ^erklfeden enz. werden berekend volgens de daar voor door het departement toegepast wordende methode,zou blijken, doLi'11 loo"en_niet boven,doch beneden het gemiddelde loonpeil J-eente laS?n'De hler bedoeld wordende methode .waarvan het estaan ons toen niet bekend was,werd ons medegedeeld bij Minists- rieele circulaire van 7 Nov.jl. Het resultaat van de overeenkomstig ^rlr ^ethodf gemaakte berekening is,dat het gemiddeld looriüeil in gemeente voor den volledigen vakman (gemiddelde van 7 verschil lende vckgroepen) op 48.6 cent per uur moet worden gesteld,welk yer!band met de door heb gemeentepersoneel te storten pen- ronx n moet wor(3en verhoogd waardoor dit tot 51.08 irüi afnaar boven afgerond tot 52 cent wordt verhoogd. Waar dit loon het uurloon is voor den volledigen vakman(rijksloongroep 4 en de gemeentewerklieden als reinigers en wegwerkers vallen onder Si fr het aldus verkregen uurloon met 3 cent wor den verminderd en derhalve op 49 cent worden bepaald. v,n+ ,/Gr^ san het verlangen van den Minister volaaan,dan zou dus het uurloon der gemeentewerklieden 49 cent(weekloon f 23„5?be dragen, terwijl aanneming van het meerderhc-idsvoorstel van ons col lege een uurloon van 55 cent(weekloon f 26.éO) inhoudt. ?°°r vardarf verlaging dan het meerderheidsvoorstel beoogt, 1-l1' de betrokkenen een te zwaar offer moeten worden ge bracht, zoodat wij deze,mede op grond van de in soortgelijke Friesche gemeenten geldende loonen,meenen te moeten ontraden. XVII. Bij het opmaken der begrooting voor 1936 heeft ook de aan Onder- inof? ?en van.di: Kleine Brug te V/arga voor de jaren 1933 t/m 1935 toegekende subsidie ad f 225.- per jaar,een onderwerp van be spreking m ons college uitgemaakt .Uit een door ons ingesteld onder zoek bleek n.m.,dat de exploitatiekosten geheel worden gedekt door de geheven bruggelden en de gemeentelijke subsidie en dat daarin door de onderhoudsplichtigen niets wordt bijgedragen.Het is dan ook niet onwaarschijnlijk,dat bij inhouding der gemeentelijke subsidie de brug zal worden opgeheven c-n wij ontveinzen ons niet,dat eene eventueele verdwijning van deze sedert jaren ter plaatse aanwezige brug aanvankelijk door de inwoners van Warga als een gemis zal wor den gevoeld,doch meenen,datmede door de verbeterde wandelgelegen- heid ontstaan door de nieuw aangelegde verbindingsstraat over het E.g. Pas tori eland11 ,het algemeen belang het voortbestaan van deze brug niet oischto Döt do aanwezigheid van do brug eene goede ver- keersregeling te water ter plaatse bevordertkan niet worden ontkent, doch evenmin mag uit het oog worden verloren,dat zij in deze toch al zoo moeilijke tijden lasten op de schipperij legt. Deze overwegingen hebben de meerderheid van ons college er toe geleid Uvoor te stellen,op de begrooting voor 1936 niet opnieuw een subsi-die voor de Kleine Brug te V/arga uit te trekken. GROUV/,21 November 1935. Burgemeester en Wethouders van IDAARDERADEEL

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 7