Aan de Leden van den Raad der gemeenêe IDAARDERADEEL. van den Raad^p^l NcuT ^s+^ft agenjJa ^oor de vergadering heer K.Ha&kma ^onde^iÜ^lan deTl^^68? V°°r aan de" vraagd eervol ontclac n t -l'School te warga onge middeld aan?al ïe^rlfngen van'd?^ dallng va" het V minimum vastgesteld voor een echoof^fdISertoachïen6"611^ onderwi^aa'nlf jYsc^ool tTY? den ha- "ijlstra, per 1 ont£las van ons bovenvermeld voorstelYnW™1'' t ™or»met intrekking plaatsen naar'de W. 1 school inslaatstgenoemd^dorp6 °V6r 16 het lager onde?wi^Inlê JnlpecWiTsnrAY InsPecteur Zich met da voorgestelde overplaatsing8vereenigen11 'kön GROUW26 ïj ovember 1935 Burgemeester en Wethouders van IDAaRDERADEEL Burgemeester Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 9