Aan den Raad der gemeente IDAARDERADSEL Mijne Heeren, De Financieele Commissie,in wier handen om advies zijn gesteld de gemeentebegrooting,de begrooting van het G.E.B. en de verschillende armvoogdijbegrootingen voor 1936, heeft de eer U het navolgende te rapporteereno GEMEENTEBEGROOT ING. ANTWOORD VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS SALARISSEN en LOONEN De Commissie vereenigt zich unaniem met het voorstel van Bur gemeester en Wethouders tot ver hooging van de jaarwedde van den 3 ambtenaar ter secretarie. Na kennisneming en bespreking van de door Burgemeester en Wethou ders verzamelde - en van nog nader san de commissie verstrekte gegevens betreffende de salarieering van de verschillende groepen ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente,' heeft de commissie besloten thans geene verlaging voor te stellen overeenkomstig de bekende circulaire van den Minister van Binnenlanosche Zaken van 4 Sept.j1in meerdefheid is de commissie van meening,dot de meerderheidsvoorstellen van Burge meester en Wethouders tot verlaging v~s de jaarwedde van den gemeente- aWhitect en van de weekloonen van wegwerkersreinigers en plantsoen tuinman tot bevredigende loonsver- houdingen zullen leiden. Met de verlaging der uurloonen van losse werklieden tot 35 cent kan de meerderheid zich op grond van de voor deze groep in de particuliere bedrijven geldende loonen eveneens vereenigen. De minderheid is tegen de voor gestelde verlagingen. Met betrekking tot de sala rissen en loonen wordt verwezen naar het daaromtrent in de raadsvergadering van 28 Novem ber jl. uitgebracht prae-advies, Volgno.114. PRESENTIEGELD De Commissie is van meening,dot het aan de leden van de het algemeen belang dienende en tot bijstand van het gemeentebestuur ingestelde com- missiën(Finan.Comm.Orgaan steunver- leeningjLondbouwcommissies enz. door toekenning van een matig presen tiegeld mogelijk moet worden gemaakt de vergaderingen dier commissiën bij te- wonen,zonder daardoor financieel te worden geschaad. Toekenning van een pre sentiegeld van f 2.50 aan de leden ven de in het voorstel der financieele Commissie be doelde commissiën komt ook Burgemeester en Wethouders bil lijk voor. Bij aanneming van dit voor stel zullen aan de begrooting de navolgende posten moeten worden toegevoegd:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 3