Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDSRADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener Raadsver gadering op Donderdag 19 December 1935,'s nam.2 uur. GROlWjlg December 1935. De Burgemeester, Punten van behandeling: I. .Notulen. II. Mededeelingen. III. Stemming over de navolgende voorstellen,waarover in ae vergadering van 12 Dec.jl. de stemmen staakten: a.voorstel tot verlaging van de jaarwedde van den gemeentearchitect en vaststelling daarvan on f 2200 - f 2600.-; b.voorstel tot verlaging van de loonen der wegwerkers, reinigers en van den plantsoen-tuinman met 5 c.voorstel om de consumptiekosten der raadsvergaderingen ten laste der gemeente te brengen; d.voorstaL-tot algeheels veratrrating van de.üilleburen te Warga; //£z> e.voorstel om te bepalen,dat de aan steuntrekkenden te verstrekken Kerstgave minstens f 1.- zal bedragen; IV. Vaststelling der gemeente begrooting,dienst 1936.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 1