3. Bij centralisatie ven den reinigingsdienst is de keuze van de plaets ven het werkterrein ven zeer groot be leng.Dit cen tre le terrein moet bereikbaar zijn met een vrecht- (vuilnis) auto en bovendien een een behoorlijk vaerweter liggen,zulks met het oog op de mogelijkheid tot verkoop van de compost. Verder moet het terrein zoover van de bebouwde kom verwij derd zijn,dat omwonenden geen hinder van de stank ondervinden en de verontreiniging van de vaart met giervocht geen redenen tot klachten kunnen geven. Aan de di*e laatste voorwaarden voldoet het terrein,dat mo menteel in gebruik is bij 3ë r e in i ging" van "War ga Dit terrein be zit "o6Y voldoende oppervlakte .Een groot be - zwaar is evenwel de lange afstand,die per as moet'.'worden af gelegd om Grouw te bereiken,we}ke niet minder dan 17 KM. be draagt.De afstanden van de verschillende dorpen naar dit ter rein bedragen ongeveer:; Grouw Roordahuizum War ga Wartena per as 17.000 M 8.000 M '1.300 M %000 M p'eh vaartuig *500 M 6000 M '1300 M 5000 M voer per Uit bovenstaand staatje blykt,dat per as de afstand van Zauto en het centrale werkterrein naar Grouw het grootst is,terwyl dit inotorpraam. dorp met de helft van het totaal aantal inwoners der gemeente het meeste huisvuil o.d. oplevert. In verband met dezen groo- ten afstand (17KM.) zal het vervoer van het huisvuil en de faecaliën afkomstig van het dorp Grouw per auto niet doel matig zyn.Voor dit vervoer zal een motorpraam moeten worden aangeschaft,terwyl voor de dorpen Roordahuizum,Idaard,Priens Warga,Warstiens en Wartena het vervoer per vrachtauto kan geschieden By invoering der centralisatie zullen derhalve moeten worden aangeschaft: a. 1 motorpraam met ingebouwde laadbak en voorzien van klep pen; b. 1 reinigingsauto met kip- en zyrtuurinrichting en voor zien van een afneembare kap voor het vervoer van huisvuil. rPchsoneel De personeelsbezetting is als volgt gedacht: a. 1 terreinwerker te Warga; b. 1 chauffeur-reiniger te Warga; c. 3 reinigers te Grouwwaarvan 1 zal moeten worden belast met het besturen van de motorpraam; d. 1 reiniger te Roordahuizum; e. 1 reiniger te Wartena, zoodat in vergelyking met de tegenwoordige bezetting 1 rei niger kan worden gemist.Deze zou kunnen worden benoemd als wegwerker te Grouw,welke betrekking per 12 Mei a.s.vacant komt en waardoor een directe bezuiniging wordt verkregen van f 1372.80 ^Terrein. Het Centrale werkterrein te Warga zal als gevolg van de centralisatie aanmerkelyk^worden verbeterd door het graven van drie compostputten,het verharden van een gedeelte van het terrein,het maken van een oprit van het terrein naar den Domwicrsterweg,hct maken van een betonvloer met opstaande randen voor storting van het huisvuil,het bouwen van een garage voor de reinigingsautoannex bergplaats voor gereed schappen.De totale kosten hiervan worden geraamd op f 3500.-, De bestaande bergplaatsen op het terrein te Grouw kunnen voorloopig blyven bestaan voor berging van wisseItonnen Voor het eigen terrein te Roordahuizum is nog geen bestem ming gevondenterwyl voor hot terrein te Wartenahetwelk tot 17 Januari 1961 tegen een canon van f erfpacht is,zoo mogelyk een schikking zal troffen. 35,- per jaar in moeten worden gc- 1 TyraeU^, a»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 11