Ann Heeren Leden vnn den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Hierbij roep ik U op tct het houden eener Raads vergadering op Donderdag 6 Februari 1936,'s vocrm.9| uur, GRCUW,31 Januari 1936. De Burgemeester, Punten van behandeling; I. Notulen, II. Mededeelingen III. Verzoeken van de besturen der bijzondere scholen om een voorschiet cp de vergoeding art.101 L.O.ivet 1920. Voorstel tot wijziging van de verordening op den kourinps- dicr.3t van vee en vleesch. V. Voorstel tot wijziging der verordening op den bouw van zomerhuisjes. VI. Voorstellen ingediend door den heer J.Stienstra in de vergadering van 12 December 193^. VII. Voorstel tot reorganisatie van den reinigingsdienst. VI11' Voorstel tot beschikbaarstelling van een maximum-bedrag van f ICO.- voor luchtbeschermingsdoeleinden. Ia. Voorstel tot vervanging van de beide bruggen in den weg warga-Domwier door dammen met duiker. IV

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 1