Aan Heeren -beden van den xXaad der gemeente IDAaRDERADEEL. Ik deel U mede,dat aan de agenda voor de op •donder ag 4 Juni e.s. te houden raadsvergadering nog worden toe srevoegd,de navolgende punten: IX. Verzoek van D.Joustra^hoofd der o.l*school te Werga om eervol ontslag. X. Benoeming van een secretaris-boekhouder bij de armvoog- dij te Idaard c e fe aanbeveling luidt: 1.TjJ.Tuinstre te Idaard. 2. A.D.van der Sluis te Aegum. w XI. Voorstel om aan W.Terpstra te »i/arga een gedeelte water van "de Maene wei" in erfpacht uit te geven. Bij raadsbesluit van 7 Juni 1934 werd aan vV.^ Terpstra een gedeelte water van "de Maenewei in erfpacht uitgegeven ter grootte van 11 x 3.25 ivi,teneinde daarboven een schiphuis te bouwen; adressant zag deze afmetingen gaarne verhoogd "bot 17 x 4 M.). XII. Wijziging der begrootingen dienst 1935 en 1936. GR0UW,3° Mei 1936. De Burgemeester

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 3