f 1.- en Qndcr bepaling,dat de op dc overdracht vollende kosten komen ten leste dor provincie. Bedoelde sloot is gelegen con de lange lucer en is voor de gemeente ven weinig ofi 'een belong waarom wij U voor steilen,het dcarvcn gevraagde ged .olte op bovengenoemde voorwaarden aan de provincie in koop af te staan. Door den heer J.Gorterhoofd der school tc- noordehuizum, wordt verzocht hem toe te staan zi ine iToning met 12 Nov. a.s. te mogen verbeten met als bijzonder*3gtfn^t,dat ze voor hem niet cis ambtswoning zal worden aangemerkt. Bij schrijven van 6 April jl heeft adressant reeds van zijn recht om dc huur der woning met 12 Nov.a.s, op te zeg gen.'gebruik gemaakt,zoodat wij ons kunnen bepalen bij het verzpek om bedoelde woning niet tot ambtswoning te verkla ren. Het hoofdmotief van het verzoek is de ongunstige lig ging der woning met haar uitzicht op de bijzondere begraaf plaats rondom de kerk.Mot ons gevoelt ook blijkbaar adres» sant,dat het eenigszins vreeTn-'1 aandoet,dot dit bezwaar thans püseling opduikt en niet gold toen de gemeente in 1922 voor de keus werd gesteld dezo^woning aan te koopen voor f 6000.-,dan wel de huur te beëindigen en de woning te doen ontruimen;ook toen was de heer Gorter reeds sedert een tiental jaren bev/oner van deze woning en werden door hem geene bezwaren te?en aankoop ingebracht. Bij den aankoop dezer woning in 1922 door de gemeen te bestond evenmin als thans de verplichting om van gemeen tewege te zorgen voor eene woning voor het hoofd der~school, doch de aankoop vond nièttemin plaats,omdat de Raad de praktische noodzakelijkheid van het beschikbaar hebben van eene woning voor hoofden der scho«^^voe 1de .Ook wij zijn van meening,dat bij eventueele vacatures het al ^an niet beschikbaar hebben eener woning op meerdere en betere keuze der sollicitanten van invloed zal zijn,althans het niet aanwezig zijn eener woning goede krachten zal kunnen weer houden te ssdLl iciteerenHet is naar onze meening don ook in het belang van het onderwijs noodzakelijk,dat van ge meentewege voor de hoofden der scholen eene woning beschik baar kan worden geste ld,doch als deze mecning juist is,is het evenzeer in het financieel belang der gemeente nood zakelijk,dat deze woning door ^ae^betrokken hoofde word^r bewoond.Dit te verzekeren is alleen mogelijk door bedoelde woningen tot ambtswoning te verklaren. Het gevolg daarvan zal zijn,dat de totale jaar- li jksche huuropbrengst der onöerwi i zerswoningen f 207.60 lager zal zijn dan momenteel het geval is,doordat inge volge de bepelinaon van het bezoldigingsbesluit de huur eener ambtswoning gelijk is aan het bedrag der voor de personeele belasting geschatte huurwaardeof wel 12 van de jaarwedde van den huurder bedraagt,ter keuze van den h huurder °p grond van vorenstaande stellep wij U voor: le .afwi jzend te beschikken op het verzoek van den heer J. Gorter; 2e. de woningen ven de hoofden der o.l.scholen en ulo- school tot ambtswoning te verklaren; 3oa.art.22 der verordening tot regeling ven het leger on derwijs te wijzigen en te lezen els volgt: "De hoofden der scholen zijn verplichtte bij hunne "school aanwezige ambtswoning te bewonen. "De onderwijzers zijn verplicht binnen den af- "stand van 3 K.M. van de schoolweereen zij zijn "verbondente wonen en in elk aeval in de gemeente. "Burgemeester en Wethouders kunnen in bijzondere "gevallen vwyste Hing van het in het tweede lid be deelde verleenen; 4e

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 7