Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDI'RADEEL. VI Periodiek treden 1 Januari a.s» af te Roordahuizum als armvoogd:de heer PtfTalsma,als secretaris boekhouderdo lieer J,Velstra; te Idaard als armvoogd:de heer J.Tuinstra en als secretaris- boekhouder: de heer Tj.Tuinstra. VII ^Onder overlegging van de vereischte geneest1 vdige verkla ringen verzoeken Mej.T.van der Feer ,onderwyze-\,3 te 'Vartone en M,Kalsbeek,onderwyzer te Grow .verlenging van ziekteverlof tot 1 December a.s. V/Ij stellen U voor overeenkomstig doze verzoeken te beslis sen. VIII Door H.Hofstraveehouder te Grow wordt vergoeding gevraagd van de kosten verbonden aan het bezoeken der"bijzondere lage- re ^schoei te Akkrum door zijn tweede leerplichtig kind Jitske Bij Uw besluit van 3 September 1935 werden aan adressant voor p eerste kind toegekend de kosten eener schoolspcorkaart ad f 30.- en f 10.- voor overhaalkosten.Waar de kosten van een schoolspoorkaart voor'twee kinderen uit een gezin f 50.- on de overhaalkosten f 22*50 per jaar bedragen,stellen wij U voorronder intrekking van Uw besluit van 3 September 1935, aan adressant eene tegemoetkoming ingevolge artikel 13 der L. 0. wet 1920 ten behoeve zijner beide leerplichtige kinderen toe te kennen van f 50,- voor eon schoolspoorkaart 3e klasse Grouw - Akkrum en van f 22.50 overhaalkosten per jaar,te re kenen vanaf 13 October 1936. IX Met den gemachtigde van Dr.M.P.Kingma Boltjes te Rotterdam zijn besprekingen gevoerd over den afstand van den aanwas der rietpollekadastraal bekend gemeente Grouw,Sectio B nr. 573,ge legen tegenover het hotel "Oostergoo"langs het vaar water "de Grou ado monding van"de Blieken". Deze aanwas,welke een oppervlakte heeft van plm.1156 M^, staat kadastraal op naam van den heer Kingma Boltjes,doch behoort naar onze moening in eigendom aan de gemeentec Deze besprekingen hebben tot resultaat gehad,dat de heer Kingma Boltjes zich bereid heeft verklaard tot het treffen eener dading,waarbij zijn eigendomsrecht op bedoelden aan was door dc gemeente wordt erkend tegen betaling aan de ge meente van een bedrag van f 175.- onder voorwaarde „dat de gemeente geene toestemming zal geven tot het bouwen van schiphuizen in of boven het voorlangs of never f. die eigendom gelegen gemeentewater en dat op of boven hot door den hoer Kingma Boltjes in eigendom verkregene niet mag worden gebouwd. Waar wij van meening zijn,dat de hier bestaande eigendoms kwestie door het treffen van bovenbedoelde dading op bevredi gende wijze wordt opgeloststellen wij U voor daartoe te be sluiten. X Bij besluit van Gedeputeerde Staten van 5 December 1931, le afd jir. 16,houdende goedkeuring van de verordening dezer gemeente betreffende den bouw van houten zomerhuisjeswerd, voor zooveel noodig,en voor den duur van vijf jaren vrijstel ling verleend van de verplichting tot het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de in artikel 4 der Woning wet vermelde punten ten aanzien van den bouw van houten zomer huisjes. Waar de werking van bovengenoemde verordening hoeft doen zien,dat docr de verleende vrijstelling de bouw van zomer- Huisjos

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 3