zomerhuisjes op bevredigende wijze is kunnen worden geregeld en daarmede gunstige resultaten zijn bereikt,terwijl het" stel len van zwaardere eischen niet noodig is ge bleken, stel lei wij IJ voor bedoelde vrijstelling opnieuw aan te vragen. In het adres van ^.Il.Pasma te Grouw en anderen wordt gewe zen op eene onbillijkheid,welke schuilt in de verordening op de heifing van reinigingsrechten ten opzichte van perceelen met waterclosetwaarop de volle belasting wordt geheven,hoe wel van privaattonnen geen gebruik wordt gemaakt en het ledi gen der beerputten extra wordt betaald. Naar onze meening valt niet te ontkennen,dat adressanten worden belast voor diensten welke voor hen niet noodig zijn, al moet daarbij niet uit het oog worden verloren,dat het hier juist perceelen betreftwelke in verband met hunne irootte en de aanwezigheid van meer of minder groot erf en tuin, veelal meer asch,huis- en tuinafval hebben af te dragen dan andere perceelen. Hiermede rekening houdende stelt de meerderheid van ons College U voor bovengenoemde verordening aan te vullen met de bepaling,dat op perceelen met watercloset de heffing 75$ van de in artikel 2,ten eerste sub a tot en met d gence mde rechten zal bedragen. De minderheid is tegen deze verlaging. Verder is ons gebleken,dat de verhoogde heffing voor het vervoeren,het weghalen en naar het terrein der gemeen te reini ging brengen van afval,welke niet in de aschtonnen kan worden geborgen,het aantal aanvragen om afval af te halen heeft doen ve rminde ren Wij stellen U daarom voor de in artikel 2,sub 2e vermelde heffing van f 1#- te verlagen tot f 0.50. Nu sedert de invoering van de algemeene bezuinigingswet de gemeentebesturen niet meer de beschikking krijgen over de gegevens inzake^ de aanslagen der belastingplichtigen in de inkomstenbe las tingis het noodig het tarief der verordenine* —te her- op de heffing eener hondenbelasting/wijl de voor de toepas- zlcn sing daarvan benoodigde gegevens niet op andere wijze zijn te bekomen.Een gevolg hiervan is,dat de progressieve heffing, w welke een belasting naar draagkracht beoogde,niet langer kan' worden gehandhaafd,aangezien het inkomen als eenigste draag- krachtfactor is aan te merken. Wij stellen U daarom voor,artikel 4 der heffingsverordening aldus te wijzigen,dat de belasting voor elke hond wordt be paald op f 5Ingevolge artikel 5 der verordening zal als dan de belasting voor bedrijfs- en waakhonden f 2.50 bedra gen. Verwacht wordt,dat de eenigszins hoogere opbrengstwelke uit deze nieuwe heffing zal voortvloeien door eene verminde ring van het aantal luxe honden zal worden gecompenseerd. XIII Ingevolge de geldende installatievoorschriften mogen eloc- trische installation niet anders dan door een erkend instal lateur worden aangelegd of hersteld.Tor bekoming dezer er kenning stort de betrokkene een waarborgsom van ten hoogste f 100.- bij het Provinciaal Electriciteitsbedrijf.Als regel geldt,dat installateurs,die uitsluitend werkzaamheden ver*' richten binnen een bepaald transformatorgebied,f 50,- en zij, die daarbuiten wensciien te werken,f 100.- storten. Deze toepassing heeft meerdere malen tot moeilijkheden aanleiding gegeven omreden voor de meeste installateurs het storten van een waarborgsom van f 100.- te bezwaarlijk blijkt te zijn en met een lagere waarborgsom het terrein hunner werkzaamheden te beperkt is. Daarom

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 5