Daarom is door on3 aan den directeur van liet P«E,B« gevraagd den werkkring van laatstbedoelde installateurs uit te breiden tot het geheele gebied der gemeente.Dit is evenwel door ge« noemden directeur geweigerd en daar wij van meening zijn,dat de bevoegdheid van de kleine installateur zich over het ge heele gebied der gemeente zal moeten kunnen uitstrekken,stel len wij U voor artikel 34 der Installatievoorschriften zoo danig te wijzigen,dat voor de storting van een waarborgsom^ ten kantore van het P.E.B. in de plaats treedt,eene zoodanige storting ten kantore van het G,E,B.terwijl de erkenning als dan geschiedt door Burgemeester en Wethouders na ingewonnen advies van den chef-monteur van het G.E.B. De installateurdie zijn werkzaamheden buiten het gebied der gemeente wenscht uit te strekken,zal alsdan genoodzaakt zijn,bovendien een bedrag van f 100.- te storten ten kantore van het P.E.B,,doch waar voor zoover wij meenen te weten^ slechts êên der in onze gemeente wonende installateurs hier onder valt,achten wij dit,gezien de belangen welke de andere installateurs bij de door ons voorgestelde regeling hebben, geen bezwaar. Uit een door ons ingesteld onderzoek inzake de groeten- distributie is ons gebleken,dot in een zeer beperkt aantal plattelandsgemeenten de distributie van goedkoope groenten (koolandijvieuien,roode bieten,wortelen en vatgroenten) plaats vindt.Met uitzondering van ©en gemeente zijn bij deze distributie de plaatselijke groentenhandelaars ingeschakeld; in onze gemeente volt daarop niet in alle opzichten te reke nen, zoodat indien tot distributie zal werden over ge gaan, ditvm gemeentewege zal moeten geschieden. Waar het aantal groetenhandelaren in deze gemeente vrij groot is en bovendien venters uit andere gemeenten hier hun~ ne groenten verkoopen,mag worden aangenomen,dot de concurrent- tie op dit terrein,de prijzen der groenten voldoende regelt. Bij de beoordeeling van de vraag of distributie van gemeen tewege al dan niet gewenscht is,dient er bovendien op te worden ge let, datof ge scheiden van de kosten welke deze dis^ tributie in een viertal dorpen voor de gemeente zal medebren gen, aan vele kleine venters die thans nog geheel of gedeelte lijk in eigen onderhoud voorzien een deel hunner inkomsten wordt ontnomen^dat niet kon worden gemist. Op grond van vorenstaande meenen wij U te moeten adviseeren, afwijzend op het verzoek te beschikken. Grouw.7 November 1936. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel Burgemeester Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 7