I =r Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente. IDAARDERADSE L Hierbij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op Donderdag December 1936,"s voormid dags 9^ uur. Grouw, 27 November 1936. De Burgemeester, Punten van behandeling: I Installatie van het nieuw benoemde raadslid,den heer Jan Johs. de Boer. II Benoeming van een wethouder. III Notulen. IV Mededeelingen. V Verzoek van mej.T.v.d.Peeronderwijzeres te Wartena, om verlenging van ziekteverlof. VI Verzoek van Tj.Tuinstra te Idaard om restitutie van vergunningsrecht VII Voorstel tot vaststelling van nieuwe verordeningen regelende de heffing en invordering van schoolgeld. VIII Verzoek van den Bestuurdersbond om beschikbaarstel ling van goedkoope groenten. IX Behandeling der begrootingen voor 1937. t M

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 1