Volgno193. Met de hier voor gestelde herbestratingen kan de Commissie zich vereenigen;met be- - trekking tot de herbestrating van de Hilleburen geeft zij in overwe ging,door het plaatsen van enkele in het vaarwater uitloozende kolk jes,den afvoer van water uit de verschillende steegjes te bevorde ren. Velgnos.223 en 244. In afwach ting van de resultaten van het tusschen Burgemeester en Wethou ders en den Minister gepleegd over leg inzake de salarieering van het gemeentepersonee1kan de meerder heid der Commissie zich met de voorgestelde verlaging van de be looning dor schoolschoonmaaksters vereenigen;de minderheid is tegen deze verlaging, w Volgno.155. Gevraagd wordt of onder het hier voor onderhoud uit getrokken bedrag ook de kosten van het onderhoud der bewaarschool te Roordahuizum zijn begrepen.De Com missie acht het n.m. billijk,dat de vereeniging welke aldaar de be waarschool exploiteert ten opzich te van het gebruik van het school gebouw niet in minder gunstige con ditie verkeert dan de vereenigingen te Grouw en te Warga. Volgno.297. De Commissie kan zich met de hier ter uitvoering voorge dragen werkobjecten vereenigen; ^3ne aan de behandeling van dezen post voorafgaande bespreking over de vraag welk soort van wegdek (asphaltbeton of andere deklaag) op den weg Grouw - Irnsum dient te worden aangebrachtacht zij even wel gewenscht. Ten slotte meent de Commissie, dat waar niets mag worden nagela ten om waar mogelijk de bedrijven te steunen en de werkloosheid te bestrijden,het gewenscht is de post "Kosten van tewerkstelling bij land- en tuinbouwbedrijven",pro memorie uit te trekken. De begrootingen der burgerlijke armbesturen en die van het gemeen telijk electriciteitsbedri^ geven geene aanleiding tot op- of aan merkingen. Grouw, 21 November 1936. De Commissie voornoemd, (Get) B.K.van den Berg J.Huitema K.de Jong De afvoer van het hier bedoelde water heeft reeds de noodige aan dacht van den gemeente-architect Met de Commissie zijn Burgemeester en Wethouders van meening,dat de vereeniging tot exploitatie der be waarschool te Roordahuizum,ten op zichte van het schoolgebouw niet in ongunstiger conditie mag verkeeren, dan die te Grouw en te Warga. Voorgesteld wordt,dat de Raad uit spreekt,dat het onderhoud van de be waarschool te Roordahuizum,op den zelfden voet als van de bewaarscholar te Grouw en te Warga,ten laste der gemeente komt Voor de behandeling van dezen post zal in besloten zitting-waar in de gemeente-architect aanwezig zal zijn - de vraag,aan welk soort van wegdek de voorkeur moet worden gege ven,worden besproken. Bij Burgemeester en Wethouders be staat geen bezwaar aan dezen wensch te voldoen. Grouw, 28 November 1936. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel De Secretaris, De Burgemeester,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 11