Heeren Burgemeester en Wethouders van IDAARDERADEEL Ingevolge Uw opdracht een berekening te maken van de kosten van een deklaag van asfalt-beton vanrde weg Irsum -Grouw voor zoover deze is begrepen in het opgemaakte plan tot verbetering, hob ik de eer U het volgende te berichten, Indien een deklaag van asfalt-beton wordt gemaaktkunnen de volgende posten van de opgemaakte begrooting vervallen,of moet het opgegeven bedrag worden verminderd: - arbeidsloon andere kosten lossen enz,basaltslag 2/3 - huur paard f 192,50 f 27,50 1 ^2 grindzand wegenteer en spramexgrind spreiden basaltslag 2/3 enz. mengen i/2 met teer enz behandelen wegdek met wegenteer aankoop basaltslag 2/3 - 1/2 grindzand spramexgrind wegenteer huur 'gereedschappen en brandstoffen wals gedeeltelijk 80 uur loon uitvoerder 3 weken regenverlet rond invaliditeits- en ziekteverzekering rond ongevallenverzekering toezicht enz. 136.- 30.- 71.- 253.- 480.- 142.50 30.- 80.- 100.- 68.- 5.- 28.- 47.50 1870.- 1224,- 125.- 203.- 986.- 140.- 180.- 75.- 40.- 90.- Totaal minderf 1515,- f 5109,- Naar mijn meening is de in het plan genoemde fündeering,vlij- laagwaarover 14 cM losse puin,niet voldoende sterk om daarop een wegdek van asfalt-beton aan te brengen,terneer niet,omdat het midden van de weg in de loop der jaren zeer vast is gewor den.Wordt de aangegeven lichte fundeering gemaakt,dan~is het gevaar zeer groot,dat in de weg in lengte-richting scheuren ontstaan door het verschil in draagkracht tusschen de beide weggedeelten.Het aanbrengen van 20 cM dikte losse puin lijkt mij daarom noodzakelijk.De meerdere kosten hierdoor ontstaan worden: m3 arbeidsloon andere kosten ooü M puin met kloppen en vervoeren f 4'70 f 643.50 f 907.50 huur paard en spoor 83.- Totaal f 643.50 f 990.50 Met het aanbrengen van een asfaltdek zijn de volgende uitgaven gemoeid, indien wordtge-rofcontt,dat de gemaakte fundeering eerst een tijdlang door het verkeer wordt ingereden,alvorens i gemaakt:bi jhelpen fundeering, H-os ploegen oude weg. o U e egalrseerèn en walséif 9500 M2 a f 0.10 332.50 5 cM asfaltbeton,grofdichtmengsel 9500 M2 a f 1.50 toezicht 3 weken 617.50 1425.- 12825.- 120.- in totaal is de uitgaaf dus hooger 2401-° 14553!-° lager 1515.- 5109.- Nadoelig verschillf' 886.-rüTO.- ii ii

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 15