Voer de berekening van de financieele gevolgen .mag m#i. do post werkloon (werkverschaff ingsloon) worden verwaarloosd .Geen rekening houdend met de vcrmocdlijko verhooging van het subsi- n Q/iI/n t provl-ncie Friesland wordt dus het te leenen bedrag 444.- hooger of rond f 1»- per Wr gemaakt wegdek.Waar aan genomen mag worden,dat aan het te maken wegdek gedurende de eerstkomende 20 jaren geen onderhoud behoeft te worden verricht mag dit hoogere bedrag worden afgelost in 20 jaren,Bii een rentevoet van wordt de annuiteit 7.56 cent per M2 per jaar. Indien de weg wordt gemaakt,zoca ls het plan thans is op gemaakt,dan moet voor de eerst komende 20 jaren worden gerekend op het volgende onderhoud: le jaar geheel teeren 2e grootendeels teeren 4e 6e 9e 12e 15e en 18e jaar teeren a f 0.12 bijwerken van slagen en gaten met teersteenslag in 20 jaren Totaal per jaar 5.1 cent per M2 Hierbij kan worden opgemerktdat gedurende de eerste jaren, de asfaltbetonconstructie in het voordeel is,later wordt de geteerde weg goedkooper.wanneer althans het verkeer niet zoo zeer toeneemt in aantal/en gewicht,dat het niet meer mogelijk ls om de drie jaren te teeren,maar dit om de twee iaten'zou moeten geschieden. Financieel gezien ls het verschil tusschen de beide wegcon- structies derhalve 7.36 - 5.1 2.26 cent per M per jaar,dus 9500 x 2.26 - rond f 215.- per jaar in het nadeel van de asfalt- betonweg Daar staat tegenover: le de asfaltbetonweg is veel aangenamer in het gebruikJ 2e zcl zeker beter bestand zijn tegen een toename van het verkeer; 3e de sterkere fundeering van de asfaltweg behoudt zijn waarde. Een voerdeel van de geteerde weg is,dat het later gemakkelij ker is om deze op een breedte van 5 M te brengen,indien de toe stand van het verkeer dit gewenscht maakt. Indien een wegdek van asfaltbeton wordt gemaakt is het aan te bevelen om ook het ^deeelte vanaf de Rijksstraatweg tot de bruo- op Irnsumerzijl te asfaltteeren. In de begrooting opgemaakt door de Ned.Heidemijo moet nog een bedrag van f 75.- worden opgenomen,voor het verlengen van een tweetal duikers van het waterschap "de Leppdijk". f 0.12 M2 0.08 0.72 0.10 f 1.02 of gemiddeld De Gemeente-architect van Idaarderadeel,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 17