Grouw, 1 December 1936, Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL. Hierbij deel ik U mede,dat aan de agenda voor de verga dering van den Raad,te houden cp 3 December a.s.,het vol gende punt wordt toegevoegd. De Burgemeester, Punt X Voorstel tot aankoop van een strook tuingrond van Mej, B.Jelles en den Heer S.Haitesbeiden te Grouwbestemd voer verbreeding van de Hoofdstraat tegenover de o»l» school Prae-advies. De straat t.o, de o«l, school te Grouw is als gevolg van het steeds toenemend verkeervooral van autobussen en groote vrachtauto's niet meer voldoende breed.Ook uit een cogpunt van meerdere veiligheid van de schoolkinderen is verbreeding van deze straat beslist noodzakelijk. Het is óns College mogen gelukken voor genoemd doel van Me j,B.Jelles en den Heer S.Haites beiden te Grouw,op o.i. zeer aannemelijke voorwaarden een strook grond aan te kcopen van maximum 1 Meter breedte tegen een koopprijs van f 1,- per M^ en onder voorwaardedat de kosten van verplaatsing der hekken voor rekehing der gemeente komen. De totale kosten van deze verbreeding wordon met inbe* grip van de koopprijs van 26 grond geraamd op f 120,-* Wij stellen U voor te besluiten tot aankoop van de hier- bedoelde grond en tót verbreeding van de straat ter plaatse. V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 3