Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEE L. Punt V De behandelende geneesheer acht verlenging van ziekteverlof tot 1 Januari 1937 noodig,in verband waarmede wij U voorstel len dienovereenkomstig te besluiten. Bij besluit van 12 October 1935 werd de aan Tj.Tuinstra te Idaard verleende Drankwetvergunning ingetrokken op grond van het niet meer voldoen der vergunningslokaliteit aan~de eischeu welke het Drankwetbesluit daaraan stelt.Dientengevolge vraagt adressant thans gedeeltelijke teruggaaf van het voor het ver gunningsjaar 1 Mei 1935 - 1 Mei 1936 betaalde vergunningsrecht. Dit verzoek is evenwel niet voor inwilliging vatbaar omreden teruggaaf van vergunningsrecht slechts mogelijk is in de in art.25,4e lid der Drankwet genoemde gevallen,n.m. a. bij vrijwillige afstand der vergunning; b. bij overlijden van den vergunninghouder gevolgd door stop zetting van het bedrijf,en c. bij vernietiging door de Kroon van een besluit waarbij eene vergunning is verleend. Waar het vervallen der vergunning van adressant onder geene der hier genoemde gevallen is te rangschikken,stellen wij U voorafwijzend op het verzoek te beschikken. Punt VII Bij de bezuinigingswet van 22 Februari 1936,S.no.100zijn de voorschriften der Lageronderwijswet 1920 ten opzichte van de regeling van de heffing van schoolgeld voor lager- en uitge breid lager onderwijs door andere vervangen.Tengevolge hier van zullen de bestaande verordeningen op de heffing en invor dering opnieuw moeten werden vastgesteld. De nieuwe wetsbepalingen verschillen ten opzichte van de grondslag van de heffing vrij belangrijk met die welke tot nu toe hebben gegolden,De ze schreven voor dat de heffing moest worden geregeld naar evenredigheid van het belastbaar inkomen, bedoeld in art.37 der wet op de Inkomstenbelasting;als grond slag gold het zuiver inkomen van de belastingplichtige na ver mindering met de kinderaftrek.Uitsluitend werd dus rekening gehouden met het bedrag waarnaar een aanslag in de Inkomsten belasting kon worden opgelegd. Volgens de nieuwe voorschriften geschiedt de heffing met in achtneming der geldelijke draagkracht der belastingplichtigen, welke wordt bepaald aan de hand van gegevens door s Rijks belastingdienst verstrekt of door de gemeente zelf verzameld. De gegevens welke de Rijksbelastingdienst voortaan verstrekt zijn die van het totaal van de hoofdsom van vermogens- en ge meentefondsbelasting (z.g. gemengde hoofdsom). Het door ons ontworpen tarief is op deze gemengde hoofdsom gebaseerd en is zoodanig samengesteld,dat daarvan eene onge veer gelijke totaal-opbrengst als van het bestaande tarief wordt verwachte Niet alleen moest bij de samenstelling van het nieuwe tarief rekening worden gehouden met den geheel veranderden grondslag der heffing,doch tevens moest worden voldaan aan den wettelij- ken eisch,dat het minimum-schoolge ld voor het gewoon lager enderwijs f 3.- en voor het uitgebreid lager onderwijs f6.- moet bedragenoTegenover dezen eisch,die eene eenigszins hooge- re heffing noodig maakt staat evenwel de mogelijkheid tot ver laging van het schoolgeld verschuldigd voor 2 of meer kinde ren uit eenzelfde gezin. Ingevolge het nieuw ontworpen art.4 der heffingsverordening wordt het schoolgeld voor elken leerling verminderd: bij. Punt VI

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 5