bij 2 leerlingen met 10$,bij 3 leerlingen met 20$,bij 4 leer lingen met 30/a en bij 5 leerlingen met 40$ en is vcor volgen de leerlingen geen schoolgeld verschuldigd. In een hierbij gevoegd overzicht zijn de vergelijkende cij fers van het bestaande- en het nieuw ontworpen tarief opgeno men. Wij stellen IJ voor de concept-verordeningen vast te stellen. Punt VIII In Uwe vergadering van 12 November j.l.werd besloten,dat door ons eene bespreking met de groentenhandelaars uit deze gemeente zou plaats vinden over de distributie van ¬ęsoedkoope groenten ten behoeve van de werkloozen. Bij deze bespreking,welke 19 November d.av.plaats vond en waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers uit de dorpen Grouw,Roordahuizum,Warga en Wartena bleek,dat allen bereid waren,zij het op verschillende voorwaarden,hunne medewerking bij de groentendistributie te verleenen,doch evenzeer onom wonden te kennen gaven, dat zij, ge zien de zeer geringe verdien sten aan deze distributie verbonden,er de voorkeur aan gaven dat de distributie rechtsstreeks van gemeentewegezonder hun tusschenkomstplaats vond.Ons in ons vorig prae-advies ge noemd motiefdat daardoor aan vele kleine venters een deel hunner inkomsten werd ontnomen dat moeilijk kan worden ge mist, werd, in aanmerking genomen den geringen omzet en de kleine winstmargeniet in die ma to gevoeld als wij hadden gedacht.De tegenwoordige lage prijzen der groenten welke,met uitzondering van de vatgroenten,niet- of slechts zeer weinig uitgaan boven de distributieprijzen,zal naar wordt verwacht tengevolge hebben,dat de omzet daarvan en als gevolg de daar uit voortvloeiende verdiensten,zeer gering zullen zijn.Schade van eenige beteekenis zou echter wel kunnen voortvloeien uit het niet denkbeeldig gevaar,dat het prijsverschil der vat- groenten tot gevolg zou hebben,dat deze komen op plaatsen waar ze niet behoorenwaardoor het debiet der groentenventers nadeelig zou worden beinvloed;een wel niet geoorloofdedoch slechts bij hooge uitzondering te constateeren handeling. Door deze bespreking zijn wij in onze meening versterkt, dat degroentendistributie voor onze gemeente van weinig be teekenis is,terwijl wij,aan U overlatende de beslissing of al dan niet tot groentendistributie moet worden overgedaan,er nog op willen wijzen,dat bij distributie van gemeentewege het hebben van een opslagplaats in elk der genoemde dorpen noodlg zal zijn,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 7