Punt IX RAPPORT FINANCIEELE COMMISSIE Het rapport der financieele com missie luidt: Aan den Raad der gemeente Idaarderadee1 Antwoord van Burgemeester en Wet houders M.H. De Financieele Commissie in wier handen zijn gesteld de verschillen de begrootingen,dienst 1937,heeft de eer U daaromtrent het navolgen de te rapporteeren. Gemeentebegrooting. Algemeene opmerking. In verband met de gunstige lee- ningsvoorwaarden,welke de tegen woordig ruim voorziene geldmarkt '^iedt, vestigt de Commissie voor zoover noodig,de aandacht op de wenschelijkheid tot conversie van daarvoor in aanmerking komende 4-%$ leeningen. Volgno »113aDe meerderheid der Commissie vereenigt zich met het voorstel van Burgemeester en Wet houders om,met het oog op de elk jaar verminderende rijksuitkeering ten behoeve van den dienst 1938 een bedrag van f 3000.- te reser veeren ;de minderheid geeft er de voorkeur aan dit bedrag voor den dienst 1937 ter beschikking te houden en stelt voor post volgno. ^lSa te schrappen en den post on voorziene uitgaven met f 3000.- te verhoogen. Volgno. 192. Het is de Commissie opgevallen,dat het voor onderhoud van deze woningen benoodigde be drag, in vergelijking tot het onder houd dat b.v.door de woningbouw- vereeniging aan soortgelijke we ningen wordt be steed,zeer hoog is (die van den gemeente-architect uitgezonderd).Zij zou daarom gaar ne zien,dat Burgemeester en Wet houders nader zouden willen over wegen op welke wijze deze onder houdskosten op een lager niveau kunnen worden gebracht.Tegen de voor 1937 uitgetrokken bedragen bestaat overigens geen bezwaar. Aan de conversie van daarvoor in aanmerking komende leeningen wordt de volle aandacht geschonken. De reserveering van f 3000.- voor den dienst 1938 heeft ten doel te trachten zoo long mogelijk een eigoi zelfstandig financieel beheer-voor zoover dit aan de gemeenten is ge laten - te kunnen blijven voeren. Waar in de begrooting voor 1937 alle thans aanwijsbare uitgaven zijn opgenomen en behoorlijk geroomd, meenen Burgemeester en Wethouders, dat - voor oogen houdende de elk jaar verminderende rijksuitkeering - het geene aanbeveling verdientvoor thans nog niet aanwijsbare uitgaven door versterking van den post on voorziene uitgavenmeer te ramen dan voor een normaal beheer noodig moet worden geacht. Op grond van vorenstaande wordt schrapping van post volgno.113a ont raden Hoewel eene vergelijking van de hier bedoelde woningen met die der woningbouwvereeniging niet in alle opzichten juist is te achten,zal gaarne nader worden overwogen of eene vermindering der onderhouds kosten bereikbaar is.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 9