2 s* 2 Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADE3 Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsverga^ dering op Maandag 4 Januari 1937, 's namiddags 1/2 uur. GROUV/,29 December 1936. De burgemeester, Punten van behandeling? I. Notulen. 11V-* Mfidédeelingei K^Haakma onderm j2 er aan de o1 III. Verzoek van fétHaakmaonderen jzer aan de o.l.school te Warte- na,om eervol ontslag. IV. Benoeming van leden der commissiën tot wering van school verzuim. V. Voorstel tot opheffing der Commissie van Plaatselijk Toe zicht op het lager onderwijs. VI. Vaststelling eener nieuwe verordening regelende de samen stelling enz. der Damescommissiën van Toezicht op het hand- werkenonderwijs VII. Vaststelling suppletoir kohier van hondenbelasting,dienst 7 1936. VIII. Subsidie-aanvrage van het Borgstellingsfonds. IX. Voorstel tot vaststelling eener nieuwe Capitulantenveror- dening. X. Bespreking der salarieering van het gemeentepersoneel. XI. Vgorstel tot vaststelling van het weekloon van den nieuw te benoemen chauffeur-reiniger. XII. Y/i jziging der begrootingendienst 1936 en 1937. Na afloop! Gesloten zitting. ir s» t. ■x. x x s. X X. V X X "X w Si V X *i V X X 'V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 1