Aan Heeron leden van den Raad der ge meente Idaarderadeel. Punt III. Punt IV. Punt V. Door den heer Haakma wordt eervol ontslag gevraagd wegens zijne benoeming tot hoofd der o.l.school te Wijnaldum. V/ij stellen U voor het gevraagde ontslag te verleenen met ingang van een door ons te bepalen datum. Wegens vertrek uit de gemeente van den heer D.Joustra is in de commissie te Warga eene buitengewone vacature ontstaan, ter vervulling waarvan door ons wordt aanbevolen de hejer K. de Vries,hoofd der o.l.school te Warga. Verder worden wegens periodieke aftreding op 1 Januari 1937 voor eene herbenoeming aanbevolen: te Grouwsde heer F.G.Bosaldaar; te Roordahuizumide heer D.van der Sluis te Aegum; te Warga:de heer Joh.G.van der Mark,aldaar; Tengevolge eener 1 Maart 1936 in werking getreden wijzi ging van artikel 176 der L.O.wet 1920 is de aanwezigheid van eene commissie van plaatselijk toezicht op het /lager onder wijs niet meer verplichtend gesteld omreden in den loop der jaren gebleken is,dat in vele gemeenten aan eene zoodanige commissie geene behoefte bestaat.Ook in deze gemeente is èn door de commissie zelf èn door ons geveeld,dat er geene re denen zijn haar langer te handhaven,aangezien naast het eigenlijke toezicht,dat bij ons berust,de werkkring der oommissie van zoo geringen omvang is,dat dit noodwendig tot een zich overbodig gevoelen moet leiden. Het is op grond hiervan dat wij U voorstellen,bedoelde commissie op te heffen en aan hare leden eervol ontslag te verleenen onder dankbetuiging voor de in hunne functie aan de gemeente bewezen diensten. Bij aanneming van ons voorstel tot opheffing der commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijsdient de ver ordening regelende de samenstelling en den werkkring der Damescommissièn van Toezicht op het handwerkenonderwijs daarmede in overeenstemming te worden gebracht,in verband waarmede wij U voorstellen,de in concept bijgevoegde veror dening, welke naar haren inhoud slechts weinig verschilt van de bestaande,vast te stellen. Punt VIII. Op initiatief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is eene stichting (Borgste11ingsfonds voor Friesland) in het leven geroepen,ten doel hebbendevoorlichting en kleine credieten te verschaffen aan kleine credietwaardige midden standers,die,trots ernstige pogingenniet slaagden in het vinden van voor credietverleening geëischte borgen of in het stellen van gevorderde zakelijke zekerheid. Ter vorming van het voor de stichting benoodigde kapitaal wordt van de deelnemende gemeenten eene kapitaalsbijdrage berekend naar 10 cent per inwoner en eene .laarlijksche bij drage van 2 cent (aanvankelijk 3 cent) per inwoner gevraagd; voor onze gemeente beteekent dit eene uitgaaf van resp. f 588.40 en f 117.68. Afgescheiden van de financieele bezwaren welke aan de deel neming der gemeente in het aandeelenkapitaal van het Borg- stellingsfc-nds en het voteeren van de jaarlijksche bijdrage zijn verbonden,wi1 het ons voorkomen,dat het,ook zelfs in dezen tijd,aan credietwaardige middenstanders wel mogelijk is Punt VI. - A jftr z A. .X X X X. •5;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 3