is zich de noodige credieten- welke bij het fonds maximaal tot f 500.- gaan - te verschaffen,terwij 1 het zeer de vraag is,of medewerking aan de instandhouding der bedrijven van hen die daarin niet kunnen slagen,wel is aan te bevelen. V/aar wij bovendien verwachten,dat in onze gemeente slechts zeer sporadisch iemand voor deze credietverleenii^g in aan merking zal komen,meenen wij U te moeten voorstellen,afwij- zend op de aanvrage te beschikken. In een tot alle gemeentebesturen in Friesland gericht rondschrijven van Gedeputeerde Staten,waarbij ons tevens de door U bij raadsbesluit van 17 September 1936 vastgestelde capitulantenverordening werd teruggezonden,schrijft genoemd college o.m. het navolgende* "Uit de gemeentelijke copitulantenverordeningen,welke ons tot heden ter goedkeuring werden gezonden,is ons gebleken, dat de verschillende raden slechts één enkele betrekking (gewoonlijk concierge in het gemeentehuis of agent van poli tie) hebben aangewezen als betrekking,welke alleen door capi- tulanten kan worden vervuldzoodat de Indruk wordt gewekt, dat die raden zich op het standpunt hebben gesteld,dot de bedoelde aanwijzing zoo weinig mogelijk betrekkingen zou moeten omvatten. Het is zonder meer duidelijk,dot aldus wordt gehandeld in strijd met de bedoeling van het Capitulenten-reglement 1935, dat er van uit gaat,dat niet alleen door het Rijk,maar ook door de lagere publiekrechtelijke lichamen alle betrekkingen worden aangewezen,die daarvoor redelijkerwijs in aanmerking komen.3oo zullen b.v. in de meeste gemeenten kunnen worden aangewezen de betrekkingen van brug- en sluiswachter,weg werker, werkman bij de gemeente-reiniging,verschillende be trekkingen bij gasfabriek of electriciteitsbedrijf,enz." Naast dit schrijven ontvingen wij dienaangaande nog een waardevol advies van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeen ten,hetwelk bij de raadsstukken ter lezing is gelegd. Hoewel 0-.ivoor de vervulling van de in de capitulanten verordening op te nemen betrekkingen ruim voldoende keus zou zijn te vinden uit de eigen ingezetenen der gemeente en wij ons bij voorkeur daartoe zouden willen blijven bepalen,achten wij den Raad niettemin verplicht op loyale wijze aan de be palingen van het Capitulanten-reglement uitvoering te geven door in de desbetreffende verordening de daarvoor in aanmer king komende functiën van wegwerker en reiniger op te nemen. De eveneens door Gedeputeerde Staten genoemde betrekking van brugwachterwaartoe in onze gemeente de brugwachters- functiën te Warga en te Wartena moeten worden gerekend te behoorenkomen naar onze meening niet in aanmerking voor vervulling door capitulanten,omreden voor deze beide brug wachters volledige vakbekwaamheid onmisbaar is en de gemeente bij aanstelling van een capitulant voor deze functiën,eene niet te verantwoorden risico op zich zou nemen. De aanvankelijk aangewezen betrekking van concierge-bode in het gemeentehuis is niet opnieuw opgenomen,wij1 voor de vervulling daarvan ook van diens echtgenoote diensten worden gevraagd,op grond waarvan deze betrekking niet voor aanwij zing in aanmerking komt» Teneinde te voorkomendat een tot wegwerker of reiniger te benoemen capitulant bij onvoldoende geschiktheid als ambte naar zal moeten worden gehandhaafd meenen wij,dat het aanbe veling verdient,dat aan het ambtenaren -reglement een nieuw artikel wordt toegevoegd,luidendes Artikel 7a. "Aanstelling in vasten dienst kan geschieden met een proef tijd van een jaar,welke proeftijd in uitzonderingsgevallen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 5