met ten hoogste een jaor kon worden verlengdwaarnaindien de aanstelling niet wordt gehandhaafd,de gemeentedienst moet worden beëindigd." Wij stellen U mitsdien voor te besluiten.' a.tot intrekking/Uw bovenbedoeld besluit van 17 Septem ber 1936; b.tot vaststelling van de nieuw ontworpen Capitulanten- verordening; en c.tot aanvulling van het Ambtenarenreglement als boven is aangegeven» In Uwe vergadering van 28 November 1935 werd behandeld een schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 4 Sept 1935 inzake eene verlaging ven de wedden en loonen van ver schillende groepen van personeel in dienst der gemeenteels- mede ons daaromtrent uitgebracht prae-advies met voorstellen. Uwe beslissing over deze aangelegenheid,welke ten deele in bovengenoemde vergadering en ten deele in oie van 19 De cember d.a.v. werd genomen en waarbij de meerderheidsvoor- stellen van ons College werden aanvaard,heeft aanleiding gege ven tot eene uitvoerige correspondentie alsmede tot eene be spreking ten Departemente met als eindresultaatdat tusschen den Minister en ons de gewenschte overeenstemming is verkregen Met verwijzing naar de bij de raadsstukken gevoegde corre spondentie en onder mededeeling,dat de Commissie voor Georga niseerd Overleg zich unaniem met ons voorstel vereenigtstel len wiji U voor: I. de salarissen en loonen van na te noemen gemeentepersoneel nader te regelen en vast te stellen els volgt: a. voor de schoolschoonmaaksters (als is aangegeven bij de begrooting voor 1937); b. voor den monteur bij het gemeentelijk electrciteits- bedrijf,eene jaarwedde van f 1700.-; c. voor de wegwerkers en reinigers een weekloon van f 20.64 tot f 26.40,qiet 6 éénjaarlijksche verhoogingen van f 0.96 per week. II. te bepalen,dat deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden 1 Januari 1937. In verband met de reorganisatie van den reinigingsdienst zullen binnenkort sollicitanten moeten worden opgeroepen voor de nieuw in te stellen functie van chauffeur-reiniger. Voor eene goede en geregelde functionneering van den dienst achten wij het noodig,dat de te benoemen functionnaris het montagevok verstaat en zijn diensttijd - welke in normale omstandigheden gelijk zal zijn aan di®ider reinigers - zoo danig te regelen,dat hij verplicht zal zijn,ook na zijn gewo ne diensturen de noodzakelijke reparaties aan vuilnisauto en motorpraam te verrichten zonder daarvoor vergoeding te ontvan gen. In aanmerking nemende,de vereische vakbekwaamheid en den langeren werktijdwelke zoo nu en dan onvermijdelijk zal zijn, stellen wij U,onder mededeelingdat de Commissie voor Geor ganiseerd Overleg dich daarmede vereenigtvoorhet weekloon van den te benoemen chauffeur-reiniger vast te stellen op f 23.- tot f 29.- per week,met 6 éénjaarlijksche verhoogingen van f 1.- per week. GROUW,29 December 1936» Burgemeester en V/ethouders van IDAARDERADEEL aris, De Burgemeester

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 7