m [a, tlu ft kjbLd Aan j Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEKL Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsvergadering op Donderdag 18 Februari 1937,'s voorm.9}2 uur. GR0UWjl2 Februari 1937. De BURGEMEESTER, XIV PUNTEN VAN BEHANDELING w I. Installatie van het nieuw benoemde raadslid,de heer A.Hondema. II. Notulen. III. Mededeelingen. IV. Voordracht voor de benoeming van een lid van den Raad van Be heer der Waterleiding. V. Benoeming van leden en plaatsvervangende leden der stembureaux. VI. Benoeming van leden der Damescommissiën VII. Benoeming van een lid der Commissie tot wering van schoolver zuim te Roordahuizum. VIII. Benoeming van een onderwijzer aan de o,l.school te Wartena. De voordracht luidt! l.L.Atema te Grouw. 2.E.A.van der Geest te Ternaard. 3.S.G.vd.Zee te DrouWenerveen. IX. Verzoek van R.Rozema te Grouw om eene tegemoetkoming inge volge art.13 der L.O.wet 1920. X. Verzoek van het bestuur der bijzondere school te Wartem/om een voorschot op de vergooding xrt.101 der L.O.wet 1920. r XI- Vaststelling der vergoeding ingevolge art.101 der L.O.wet 1920 aan de bijzondere scholen over het jaar 1934. XII. Voorstel tot conversie van geldleeningen. XIII. Voorstel tot wijziging van de navolgende verordeningen? a.verordening houdende adnwyzingder stemlokalen inzake ^het benoemingsrecht van ambtenaren. betreffende de commissi tot wering v.schoolverz. d. winkelsluitingswet. Voorstel van den heer J.Stienstra tot afschaffing van de ker missen op Zondag.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 1