Aan Heeren Leden van dén Raad der gemeente IDAARDERADESL. Hierbij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op V/o ens dag 24 Maart 1937,'s voorm.9/2 uur, GROW, 19 Maart 1937. De BURGEMEESTER Runt en van benende li ngi I. Notulen. II. Mededeelingen III. Verzoek van F.Feenstrareiniger te Wartena om eervol ontslag. IV. Benoeming van een Chauffeur-reiniger. De alphabetische aanbeveling luidtJ l.R.Heidstra te Grouw. 2.C.Hoekema te Roordahuizum. 3.D.2ijlstra te Roordahuizum. V. Benoeming van een onderwijzer aan de o.l.school te Grouw? De voordracht luidt: l.Jöc.Nooij te Dwingeloo, ///-/ 2.S G,van der Zee te Drouwernerveen 3.R.Betzema te Metslawier 5 I Srf. Uitloting aandeelèn geldleening. C- VII. Voorstel tot renteverlaging eener geldleening. VIII. Verzoek van armvoogden te Wartena om machtiging tot af- en over schrijving. IX Vaststelling kohier rioolbelasting dienst 1937. X. Voorstel tot onderhondsche verhuring eener koemelkershuizinre te Wartena. XX. Voorstel tot aanvulling der Cepitulantenverordening XII. Voorstel tot aanvaarding van de provinciale subsidievoorwaarden voor den weg Grouw-Irnsum. XIII. Vaststelling van de grenzen der bebouwde kommen als bedoeld in art.2,sub 3 der nieuwe bouwverordening. -7^

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 1