Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL. Hierbij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op Maandag 10 Mei 1937,'s voorm.9/2 uur. GROUW3 Mei 1937. De Burgemeester. Punten van b I. Notulen. II. Mededeelingen. III. Benoeming van een lid der Gem.Commissie voor Lichamelijke Opvoeding. IV. Vaststelling kohier hondenbelasting dienst 1937. V. Voorstel inzake extra-steunverleening aan werkloozen(Crisis- Comité) VI. Voorstel tot conversie van geldleeningen. VII. Voorstel tot grondaankoop voor verbetering van den w eg Grouw-Irnsum. VIII. Wijziging der algemeene politieverordening. IX. Verzoek van Joh.Sinnema te Warga inzake verlaging van export- keurloonen. X. Wijziging der begrooting dienst 1936. s

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 1