Aan eeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL. Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadtverga dering op Donderdag 1 Juli 1937, 's namiddags 1/2 uur. Grouw,21 Juni 1937. De BURGEMEESTER Bezoek van den Heer Commissaris der Koningin( 2 uur) (Daarna openbare zitting). Notulen. Mededeelingen. Verzoek van armvoogden te Roordahuizum om machtiging tot af- en overschrijving. Voorstel tot het verleenen eener bijdrage aan de gemeentelijke commissie voor de huishoudelijke voorlichting ten plattelande. Verzoek van P.A.Knossen te Grouw om vergoeding ingevolge art. 13 der L.O.wet 1920. Verzoek van de vereeniging Leeuwarder Watersoort" inzake open stelling brug te Wartena op den Zondag. Voorstel tot huurverlaging van de woning van den Chef-monteur van het G.E.B. Wijziging der begrooting^dienst 1936-e-, Punten van behandeling:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 1