Aan Heeren Leoen van den Raad der gemeente IDAARDERADSKL I. II. III. IV. V. Hierbij roep ik op tot het houden eener raads vergadering op Maandag 30 Augustus 1937,'s namiddags Notulen. Mededeelingen. Aanbieding der gemeente- en armvoogaijrekeningen over 1936. Vaststelling van het kohier der reinigingsrechten over *937. Afscheid van den Burgemeester. 2 uur GR0UW,23 Augustus 1937 De Burgemeester, Punten van behandeling»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 1