n i i AAK Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDEHADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsvergade' ring op Donderdag? 7 October 1937,des voormiddags 9)a uur. GEDUW, 1 October 1937. De Loco-Burgemeester, I. II. III. ^L. IV. V. Punten van behandeling; Notulen. Mededeelingen. Verzoek van den Heer J.L.Poppinga,om eervol ontslag aPs Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Voorstel tot het verleenen van ongevraagd eervol ont slag aan MejI.A.de Vries,onderwijzeres aan de o.l. school te Roordahuizum. Benoeming van een lid der Financieele Commissie (vacatureD.L.van der Schaaf) VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Benoeming van een onderwijzeres aan de o.l. school te Roordahuizum. De voordracht luidt 1.Mej.K.N.Kok te Jorwerd; 2. G.de Vries te Beetgumermolen; 3. A.Tulner te Huizum. Aanbieding der begrootingervoor 1938. Voorstel tot het opnieuw vaststellen van de verorde ningen tot heffing en invordering van opcenten op de gemeentefondsbelasting. Vaststelling der vergoeding voor de bijzondere scholen ever 1935. Voorstel tot afkoop van het onderhoud van een stek te Aegum. Voorstel tot reorganisatie van het G.E.B. Voorstel tot het verleenen van ongevraagd eervol ont slag aan den Chef-monteur van het G.E.B.,als gevolg van de reorganisatie van het bedrijf. Wijziging der begrooting voor 1937. Reclame vastrecht van D.van Gorkum te Roordahuizum. /O»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 1