- Zïx&gzzI«f --nisfti sas?* rare AA N Heeren Leden van den Raad der gemeente Idaarderadeel. Punt X. unt IV. 2^,LAidSeptembê?nj?™1inehet fan S' loSch°o1 te Roordahui- daartoe is door haar *ti irh'i? c uwellJk getreden:het voornemen aanvrage blppf »nh+ ons medegedeeld,doch ontslag- sioenaanspraken? VGSe 10 Verband met m0SeliJk ^e peg- vol StSllen wlJ U Mej.de Vries eer- geacht te zijn inge|Ianni°sep?ember1j?!:dat öit ontsla« TOröt Punt MII^rDenbij W September 1936 vastgestelde ver- houd daarvan op 2ich genomen? 3° jar8n het °nder~ nemen voor een°bedrag1van0fÜo?-?6*9 onderhoudsP1;Lcht over te nieuw stek^n^n^e n-ast^tis1aan de kosten van een daarvan noodig zalslgeheele vernieuwing van bedoeld stek aan Kon-ntv,/11 W1J U voor?de onderhoudsplicht gevraagde som. voornoemd over te dragen voor de Punt XI. TeuïnlVonTet'gZTente'SifT °Ver de met als govolTdft een eloctriclteitsbedrijf (G.E.B.), - aangelegenheid'nader tot dfceon?lusifert-t ^prekingen met ons College hebben geleid dracht van de teLnischeLeLilgHiirhet'fh de„0Ver" t'iJS vanPdrienf ""S-oodigd^a'lri^delelvo'orTopIg eene nadere door onq u terwijl daaraan is toegevoegd datingaande TjanMrf s+te1101? WIJ voor te besluiten, r p V !rr «Januari 193S,de technische leiding van h*t hrt'p.'ÈX overeenS<*°<»eh voorwaarden,wordt opgedragen aan 'voorsteAwordt^de b^c^n^vVr^/1 vtsrmeUe reorS8nlsatle- overbnfl'i cr on r, DeT,rcKklnS v°n Chei-monteur van het G.E.B. trbodig en zal deze overeenkomstig de desbetreffende bepalin gen Punt XII

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 3