gestild.hSt Ambtenarenreë'lement op wachtgeld moeten worden de bltrekkinï^n PhI?die^V0°r5r-ingang Van 1 Jsn'^ri 193Ê u<~ D^rreKKing vön Chef-monteur bij het G.iC.B. od te heffen en aan den Heer B.H.Stuut met ingang"van dienzelfden datum als zoodanig eervöl,ontslag .te -verleenen. -nzexiatn dötum 0ls~ GROUW, 1 October 1937. Burgemeester en V/ethcuders van Idaorderadeel, loco-Burgemeester

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 5