AAIT Heeren Leden van den Raad der gemeente IBAARDERADEEL. Hierbij roep ik op tot het houden eener raadsver gadering op Woensdag,20 October 1937,des namiddags 3 uur. GROUW, 14 October 1937. De Loco-Burgemeester, Punten van behandeling: I. "ededeslingen. II.Installatie van den Heer Mr.C.H.Renken als Burgemeester der gemeente

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 1