AAI1! Keeren Leden van den Raad der gemeente Idaarderadeel. Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsver gadering op Maandag,22 November 1937,des voormiddags 9/2 uur, G r o u w 16 November 1937. De Burgemeester Punten van behandeling: I Notulen. II Mededeelingen. III Ver2oek van S.Boumaonderwijzer te Warga om eervol ontslag. IV Voordracht voor de benoeming van een lid van den Raad van Beheer der Waterleiding. V Benoeming van een ambtenaar van den burgerlijken stand (vacature: J.Poppinga) De aanbeveling luidt: Mr.C.N.Renken. VI Benoeming van armvoogden en secretarissen-boekhouders te Grouw,Warga en Wartena. VII Voorstel tot aanvulling van de rekening-courant-over eenkomst met de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. VIII Verzoek van M.Smink te Friens om vergoeding inge volge artikel 13 der L.O.wet 1920. IX Aanvraag om erkenning van het nut van een landbouw- huishoudcursus te Warga. X Voorloopige vaststelling van de gemeente-rekening en de rekening van het G.E.B. en goedkeuring van de armvoogdij-rekeningen over 1936. XI Verzoek van de Gemeentelijke Commissie van lichame lijke Opvoeding om subsidie. XII Verzoek van de Oudercommissie te Roordahuizum om aanstelling van een leerkracht voor handwerkenonder- wijs. XIII Voorstel om te bepalen,dat een herziening van het plan van uitbreiding voor het dorp Grouw wordt voor bereid. XIV Voorstel tot afvoering van de Frienseropvaart van den legger van Waterstaatswerken XV Behandeling der begrootingen voor 1938.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 1