Aan Heeren Leden van den RAAD der ge meente IDA A RDERADEEL. Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsver gadering op Maandag 17 Januari 1938, des voormiddags 9/2 uur GROW, 10 Januari 1938 I. Notulen. II. Mededeelingen. III. Benoeming van leden der verschillende Damescomissiën. IV. Benoeming van leden der Commissiën tot wering van schoolver2uim. V. Benoeming van oen plaatsvervangend lid der commissie voor georganiseerd overleg (vac.D.L.v.d.Schaaf) VI. Benoeming van een onderwijzer aan de o.l.school te Werga De voordracht luidt.» 1. P.Bloembergen te Augustinusga. 2. G.Stellinga te Huizunu 3. P.Zijlstra te Grouw VII. Vaststelling ven een suppletoir kohier van honden belasting dienst 1937. VÏIIVoorste 1 tot toetreding als lid tot de frauderisico-onder linge. van gemeenten en tot opheffing van de zekerheids stelling van den gemeente-ontvanger en den kassier-boek houder tean het G.3.B. IX. Voorstel tot verhuring ven een strookje grond aan den Nieuweweg te Warga. De Burgemeester. PUNTEN VAN BEHANDELING

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 1