Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADESL Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsvergadering op baandag 28 Maart 193£,des voormiddags 9jz uur. Grouw,22 Maart 1938. De Burgemeester, PUNTEN VAN BEHANDELING? I. Notulen. II. Mededeelingen. III Verzoek van armvoogden te Grouw om een verhoogd subsidie over 1937, IV' Le"°f^en ïan 8™voogöen te Grouw,Ideard e.e. en Wartena om maohti- ging tot af- en overschrijving. V. Verzoeken van de besturen der bijZondere scholen om voorschotten op de 1» o.wet-v ergoeding. y VI. Verzoek van P.Êmitwegwerker te Grouw om schadevergoeding. voor°eenV™eeg!P°elStra te Gr°U" °m lnvoerlnS ven een rijverbod '/UIal" bruggelden SChlpperfevereeniging"De Drie Provinciën om verlaging K' Wa?gl?el t0t ondert,ana6che verhuring van het z.g. Pastorieland te x' ÏÜVifi! uf Ouder=or™iaeie te Roordahuizum inzake aanstelling van een leerkracht voor het handwerkenonderwijs XI. Voorstel tot wijziging der algemeene politieverordening. XII. Voorstel tot wijziging der nieuwe bouwverordening. XIII. Wijziging der begrooting,dienst 1937, V 1 <z

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 1