f?rorood?°T°pog;:"M^ SiïLrsb K-S elir •«™3iï2Ta,,'la sevolg d58rvsn'de in afschrift. SS ïacbht°re de rUl— Pooliljnsfstand Artikll ?,'4edlïd'Aln"hetealorre in te voeSsn "vuil" ondenlng^^oa^^inder^uisrfS??611 s6nvullinS »»n de modelver- andere bepalingen,waar allpïn' VI>£Sen kan doen rijzen bii Bovendien omsluit uit den a-Sd vrijstelling wordft gesproken. bsn°Se£oetvee?IS1gMo1Sw^t6ïrbfdoeMkta LEEUW ARDUIN2 Maart 2938 Verzonden 9 Maart 193e! 14 v Ie afc. B. 1 bijl. JlÜcht °P schrijven van 9 üani ül®36 ,no.232betreffende Bouwverordening» ^®^?®^e°®^e®®^rdedgoedkeuring"van^onene^ii^Ü^^°^®n^^,^®°^a^ Wij achten het verder van crrL k college is onderworpen. v-nSriUlh Ï1J de staande bebouwing^oof'S^bi?6 befren2inS zijn aangegeven o^d^bij^Vverordenin^h h" de grenzen ^rWkSSj*! tSr ln26Se ligt beh0bl-ende kaart.welke de weglijn". bedr"gt .gelegen «p een afstfnd van S mfter uit A^tikelg2sei^e|r(3ere of mindere!n 62aak 6611 te Verleenen vrij- vrijstelling van ^hie^inT3 ongevvenscht voor de mogelijkheid tot AWrtrikeiaÖ260m te *Ch™ bePSling te e"tï2 den vï^^^^^^'^^^weghoogte1^ bfÖCi1 'vo°Vuitbouwsels en van deze boven den rijweg te vfnMeS beValen en het zich bevin- die kunnen voortkomen iSit de -anwlff^ ^n'1,v*m4 m°eilijkheden, dien weg bij het passeeren wn v&n uitbouwsels boveA Artikel 28,3e lid,De in den aanhTef met hooge lad*ngen. Etsende wegeni'dienen te vervfllen^f^omende woorden "langs be- van den afstand tuilchen de^eboSwe^fnd °?-te nemen ten aan*ien bouwing tegen te houden of a?+h?« 5 onderling,ten einde lintbe- 4€Bi'•1?1ieï W8re daörtoê aan t^vullJn^e?8^51 dfrvan de beperken. - J het bouwen op meer dan inn volgende nieuwe leden d* bebouwde kommen moet de k'ortete afA"^+80d l""90 va" het gebouw en eenig ander niet op bet 7^? tusachen eenigma el van per bed™genV 06 Se- ö^.^b,4e lid,onder b.en c"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 11