a^de^f bnte:LïEal»r^9v^o« ^enlfstandlarrmeïIS-rf" fXS aTiSwSlfcitai'SÏ b?P^"ngen slapper dan etaend artikel 19 is bepfrU^t h„lt0t„Vrjftlling ln het te" bouwen, buiten de bebouwde kom staande nen'onder Sé wSrking'derwonin^'^^'"-'0^"8™? -i2lJn de'È0°"-ij- vastgeÉteld^niet befrcnen nt+ r °br van 1929 baarkbetreteingIop,TCild-fv-iirln 0pgen0Inen bepaling heeft bli.ik- lijke bewoners Ui+e- VSn enderen dsn de betrekke-' ™?defge!??ld? h6t 46 lid "edaeld 20u b"v °P SO meter kunnen Artikel 44,3e lid g moet worden gewiizie-d in f ifSo&en.det de hierin tikc-120,wat betreft h^!ï!PP beteekent ven het beetaand an word^verslapping van^Aaandf™^^? Artikm?tjiaf--h»eft baarbij gegolden 7 gebouwen" c andere,niet op hete elfde erf gelegen SS verslapt(2ie bestaan vsn M schohwd, De Êl0tZin ksn be er 5lE «sn 3e lid worden be- lid^nde?7'26 lia>0n2er de «morden "krachtens artikel 2 eer-ta door de cleC!e U^u^To?U °°de™ngen geregeld^in ertfm eVeli^n^ d'd wordt tbans beter worden weggelat -n Tov-n, f J Woningwet en kan daarom MonMenten- Artik 1 infi,"GCr^ vr<3e lid" ware te lezen"vierde lid", eerste lid". 'bedoeld" moet worden ingevoegd; "in het teur^van^de*Volksg*2ondhei1fend^t°0r schrijven,dat de Inspec- wenscht. De slotzin van dit lid w-re d- feho?rd'a£hten wij onge- Artikoi ii7 i{j t o ware daarom te scferappen. je ''van" vervallen.' V16raen regel moet ha'-t^nede" het woord- tets1ckhraip3nl?i°^rr®ihng/'0rdt Sneven,het slot van dit artikel vrijstelling van°rtk Mv,i ongewenscht.dat de mogelijkheid tot steld. alhier opgenomen voorschriften wordt opeege- tegen de aanSeh^if^h T-n df2e ver°nderstelling hebben wij u.rr\; "jngehaalde bepaling bezwaarsomdat het o.i nntn?-|-t. leggen Afgelch^i^^hi1^6 vfrPdichtingen Publiekrechtelijk "P te puft e^nSns Öniuieï vffn ót uit öeflactioneïl öog- kanwordentte gfdf^en^t 4°Stên met1dahhibffïLd(3 eer,U te hoodigen de verordening in verhand den Raad voor te "aer* 0ve™eginS hi -i rri ncx ru suit act dier ove-rwe-gine r n mr-t ons mede te delen?& verordening in SoS^aaf fpr-t i nv- 2e Gedeputeerde- Staten van Friesland assmga, (get j P.a.V. van Harinxma thoe ^*11 iiero Slooten «jVoorzditter beton llff#P?s:s

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 13