1 ?&7?. S^rasss sssfc ss^awffS «sub? ri5?prr "Ürl.lOlbief X,f.9;80 f||;f° nirvoTA^i^InS! dee^S?Sden Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IPAARPERADBRT,. Punt III. n het Sidle JveJ genoemd^i^-r te Brouw wordenSvolsteenden etel?»n 1400-" «rhoogd subsidie kan drag in tf willigen! en W1J ™°r het ver20el£ tot dit de belieg,zijnLl S^tSg8 V°°P 1938 deSrV00r «res in de nu?iige hafdSfn! h<*°^S™g der onderwij- eoholenteTOlniaw1!;Sdlen Y00r'a8n de besturen der bijzondere Warga,(8rt.l03) 49 I SsO™ VS»0"™ t6 verleenen: VI' werd^f6 reiniger P%,Pt Tl"!"1"!6,. Vt" den reinigingsdienst ale wegwerker nser'Grouw ov^rgeflaatet111Dit h'S 1-2 "2 19f SChadelüos te ««"-den gesteld. voll voor Sfen be2itter'moetd|iC°'SSn beJ" ^bonden ten k^nSn^er °PZ m "aPo8 tt leverbet erin^bet eek ent echikkIn!Uen d&Sr0m voor'af«i^end op bet verzoek te be- 1/111 EI>KerkhófPIirt=-I£' e'£\lf Grouw wordt verzocht de steeg bij vS» V00r h6t beriJd6n met rijwielen te willen'' nül! "i1,0",6 v°orkomen.dat een rijverbod voor deze steeg niet de kosten1welke1Gen£n v°or.vele andere stegen te Grouw en dat «g^Sr^U'ïïlt^fSf ^t-d^rengen,niet evenre- be!chikkefr°nd Stellen wli U v00r afwijzend op bet verzoek te „Ff ®iSenhandel-Schippersvereeniging gDe Drie Provinciën" fief «lf tot de helft te lelffgen! «haffen en het der «SS vSginflf ?fbêt b6riaf der bruggelden eehe meenen wil n n &anmerhng komende heffingen is, harer bê^óotïng 7SK°°r het slultehd maken belasting moet heffen -m ?p hoofdsom der gemeentefonds- niet kannenSfSchtT V6rl6sln® vsn het hruggeldtarief WIJ stellen u voor,afwijzend op het verzoek te beschikken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 5