Punt IX. Het grasgewas van het 2.g. Pastorieland te Warga wordt van jaar tot .jaar verhuurd aan Ga tie Venema aldaar voor een bedrag van f 26 - per jaar onder verschillende be2warende voorwaarden,waarvan de voornaamste zijn,dat de gemeente ten allen tijde de huur geheel of gedeeltelijk kan doen beëindigen bij verkoop bouwterrein of straataanleg en steeds de vrije beschikking over het terrein heeft voor de plaatsing van Kermisinrichtingen en andere tijdelijke ge legenheden. Wij stellen U voor het grasgewas opnieuw voor een jaar aan den tegenwoordigen huurder te verhuren op de bestaande voorwaarden. Punt X. Het in Uwe vergadering van 10 Januari j 1. in overweging gege ven idee,om ten behoeve van het handwerkenonderwijs onbevoegde leerkrachten tegen eene lage bezoldiging aan te stellen is na ampele bespreking duor ons als het scheppen ven een ongewensehten en in zekeren zin onzuivere toestand aangevoeld.Ook vroeger werden wel onbevoegden tot helpster bij het hendwerkenonderwijs aange steld,doch nimmer op eene lagere bezoldiging dan f 125.- pen j sar;, aan de Bijzondere lagere school te Wartena is eveneens eer; onbe voegde leerkracht tegen eenzelfde bezoldiging werkzaam. Tot eene legere bezoldiging der helpsters wenschen wij momen teel niet mede te werken. Met handhaving van onze vorige op deze zaak betrekking hebbende prae-adviezen adviseeren wij U met de aanstelling van helpsters bij het hendwerkenonderwijs te wachten tot tijd en wijle de ge- meBBfce financieel daartoe op behoorlijke voorwaarden in staat is. Punt XI. Het komt enkele keeren voor,dat inwoners uit de voor den rei nigingsdienst aangewezen gebaa3en,ter besparing van de reinigings rechten,zich met betrekking tot hun privaatton aan dien dienst onttrekken.Teneinde eene uitbreiding van dit euvel te voorkomen, stellen wij U voor,de algemeene politieverordening dezer gemeente aan te vullen met de navolgende artikelen? Artikel 139e. Onverminderd het bepaalde in artikel 139 is het^in de bebouwde kommen van dorpen of gedeelten van dorpen,do r Burgemeester en Wethjuders aangewezenverboden? a.indien geen closets met waterspoeling overeenkomstig de eischen der bouwverordening aanwezig zijn,privaten te hebben of alszooda- nig in gebruik te geven,welke V; r het verzamelen &&i bewaren van de faecaliën niet voorzien zijn van een vs-n gemeentewege verstrek te ton; b.faecaliën in tonnen als onder a. bedoeld verzameldvoor bemes ting of voor met bemesting overeenkomende doeleinden te gebruiken. In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en Wethouders van het vorenstaande onder door hen te stellen voorwaarden onthef fing verleenen. Artikel 139b, Het is aan hen,die door Burgemeester en Wethouders niet zijn aangewezen tot het vervoerenledigen cf zuiveren van privaa bton- nen els bedoeld in artikel 139averboden de2e tonnen op of aan de straat of op van de straat af waarneembare wijze te vervoeren, te ledigen of te zuiveren. V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 7