PuntXEI. Met betrekking tot de opmerkingen ven Ged.Staten inzake de nieuwe bouwverordening wordt het nav lgende opgemerkt: ert.25?lid 5.Vo„r het bouwen van boerderijen aan binnenvaarten achten wij behoud van vrijstelling gewenscht. art,45,3e lid.Handhaving van den brandmuur tot den nok van het dak en in verband daarmede eene nieuwe redactie van het artikel zal worden v. rgesteld. art.45,5e lid.Handhaven-*werd in de praktijk de hand niet aan go houden(theehBifc Pikmeer) art.54,sub c. Voorgesteld wordt sub c. te lezenï "onder platte daken moet een plafond werden aange breentfde ruimte tusschen platvloer en plafond moet behoorlijk geventileerd worden" Nader,enz. GROUW22 Maart 1938. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van IDAARDERADE Burgemeester. ^-^Secretaris,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 9