scftawessr ^XE-1 J Aan Hec-rcn Leden ven den RAAD der gemeente IDAARDSRADEE L Hxcpbi.j roep ik U op tot het houden e^ner reads verge dering op Maandag 30 Mei 193£,'£ voormiddags 9jz uur. GROUW, 24 Mei 1938. De Burgemeester, PUNTEN VAN BEHANDEL!N G* I. Notuleb. II. Mededeelingen. 1. J.de Haan te 9rouw. 2. Th.Sikkema te Huizum. 3j_A.de Boer te Driesum. V. Vsststelfiwékohieren rioolen hondenbelssting dienst 1938. VI. Voorstel inzake extra-stlunverleenini aan «rkloozen (B-Steun). m' huïz™?1 lnZSkC" oontr81e voor OP»®»» en verpleging in zieken- 7111dIrZ£?0.wet 1920^Gr°™ °m verSoeding ingevolge art.13 1X' Witer in erfpacht aan, b. R.Wester d' ten!.^lU'^estrc -Brouwer te Grouw. te Friens^ X. Voorstel tot aankoop van grond voor verbetering toegangsweg naar Warstiens. ~5 XI. Voorstel tot onbewoonbeerverklaring van 21 woningen te Grouw. XII. Voorstel tot wijziging verordening gemeenteveldwachters Xm. foorstel tot intrekkii^ ven het raadsbesluit van 17 Januari i l sidieverleening aan het waterschep «de Groote KriteV XIV. Wijziging der begroetingen dienst 1937 en 1938, XV' kïeSn^def pjovïncë?? ?n toepcasslijkver- osn Burgemeester an Wethouders t t°h-tr^°hhlftên met mcchtlging toekomst noodige wi.jzigingenf rtnbrengsn van in de v ssssratBV' »-«».

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 1