lJ Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsvergadering op Maandag 25 Juli 1938,'s voormiddags 9}é uur. GROW, 19 Juli 1938. De Burgemeester PUNTEN VAN BEHANDELING: Notulen Mededeelingen Benoeming van een onderwijzer aan de o.l.school te Grouw. De voordracht luidt 1.J.H. van Waveren Hogervorst te Stadskanaal./^/ 2.P.S.Gorter te Drachten. 3.P„Zij lstra te Grouw. Voorstel tot nadere vaststelling van de .jaarwedde van den ge- meentearchitect. Voorste}, tot amoveering van de woning van den gemeentearchitect met toebehooren. Verzoek van R.Bosma te Grouw om vergunning voor een ruwoliepomp op de Kade aldaar. Voorstel tot vaststelling eener nieuwe verordening op de heffing van bruggeld. Voorstel tot invoering van eerï nieuw huishoudtarief voor electric koken,enz.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 1