&vw«'?g!nii!rmng gestalde i20™!?rtgeV8l'?^n°S bereid is met de d00r ons voor? gestelde jacrweddenregehng genoegen te nemen- Aan Heeren Leden van den Raad van IDAARDERADEEL Punten IV en V. Punt VI. Punt VII. 2?V^— -r+D?inö afloop vön de openbare fcaadsvergadering van veering v^n'ri! ?6n voorlooPige besprekingen over de amo- vprh-nS de.woniI}g van oen gemeentearchitect en de daarmede LfsetSd r>tnÜ'-n5aer%r+eg!ling VSn diens Jaarwedde,heSbra S, ken hehhon'2° w^+ons.tot den Minister van Binnenlandsche Za» nldere V^tft teneinde diens gevoelen te kennen over eene thans f^onf1?! ven de jaarwedde van den architect- welke f 25nn 2V 26oo.- benevens vrije woning bedraagt - op N° hInh^?2°0,:+,Z0nd?r het genot V£n vriJe woning, 5? Vefhcaoi-de ultvoenge motiveering van ons verzoek heeft de Minister tenslotte aan Gedeputeerd! Ststen ee?£hVSefhij ondo-r tof °n?e kedoeling,de motorspuit met toebehooren f ln h?t gebouw der electrische centrale en ae cel te laten vervallen. verder6Ji!!u°°rl00peg «evoerde besprekingen lijkt bet ons wii!?n n!-! -!°°r f.01? ng oneer voorstellen te ver- J n n0c,r de m^t oen Minister gevoerde en bii dp n' len teVblfluitem6SP0ndentie °P gr°nd WSsrvan wiJ u voorstel" ~architectronV?S^telli?goVön de Jaarwedde van den gemeente- te laten vervallen^00'3000en het emolument "vrij wonen" ~s£nit^Keeriig ysn de woning van den architect met brand- ^®nbergPlasts en cel,een en ander met ingang van een na der door ons te bepalen tijdstip. voo?°hetR;??S?c^inkelier te Grouw'wordt vergunning gevraagd daaï in d? J5n een/uwoliepomp op de Nieuwe Kade al- in d nabijheid van de ter; plaatse reeds aanwezige benzin^ e^Pln !TjLVT hei aanbrengen van eene toevoerleiding vana? nnc h 6i*f aan_ te brengen tank naar deze pomp. bestaat tegen inwilliging van het verzoek seen he- wederopzegging1-^11 v°orsJellen de gevraagde vergunning tot s dat vnof h!f w v! navolgende voorwaarden te verleere"! lilksche r!kle!tf V8n !ed°elde pompinstallatie eene jaar!" -i-ÏL 'I recognitie van f 15.- verschuldigd is .welke telken moet worden brtUfu? ksntore vsn den gemeenteontvanger h'nsar^het de Pompinstallatie de overhaaldienS, p d^+ Hof lend niet mag worden belemmerd; '■jp ,op rc^en van de bestrating,ten behoeve van de te d!I g!me!nt!-SitJn.g'nIet f? ns voortgaand overleg met tA S entecrchitect en met inachtneming van de door dezen d d-t h?i\eMV°!f^Eraen Pl6sts vinden? 'drie mi-nde^mo!?8 ?61* Vir®nning de pompinstallatie binnen Wethouders bi^niet vV6P^e'2ullende Burgemeester en J niet-nekommg dezer voorwaarde gerei zijn tot wegneming daarvan op kosten van adresfant gek!Lintot93? lfï'1':izi?d?^rIef der Bruggeldbeffing is goed- fieu^ rU8ï2 ^939-In verband hiermede is eene geheel opgenomen? invordering noodige voorschriften zijn Overigens

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 3