men thans dit "oll^^r^r^fhse^fIt^li°eV°egt j UirefnnbljSdferelIsst?kkm°^d6nln^ S?11^ asn a* bestaande, as jaren 1928 t/m 1937 bliikt rt t hff flnancieel overzicht over gaveii voor bediening enz gemiddeld bedrag der uit- 13,2e 'sSf b ders;ro^?p:e/Ziening(verl^ing^ V£* het !n'e?t!~ wenscht is. mlevermgsverordening vermelde tarief ge- danige verleging ZOnder ^eeh i met hfrnSSgebi?a'doch e6ne <3 en overtreft bruggenj>dat der ontvangen bruggel- in omvang toenemende1toepassing':'v-n0?nthUiShOUdel:it'ke doeleinden mingsmethoden,heeft bii ons de vn" o- h gS0 en £ndere verwar- dering ven het verbruik San ftJ -ögv, 0en riJ*en,of ter bevor- waterbereidine- pit- Q eiescfcrischen stroom voor koken heet een lagere: gemiddelde- bstroompriised-"nGR geldend t£^ief worden bereikt.waarmede tev^« *8 cent per kWh ni£t kan triciteitsnet in d^Tgemeen?» -S gsz,egd,dat voor de een het e"»c trisehen stroom voor'huishoi^oi "en'gebrulk v6n al«c - gelijk is .ssngezien een gemidde?df°«t aen-?rektlsch nlat kWh voor dit doel moet wordeT^rht ,,!ïr!™Pu1Js vsn 8 cent Per Eene vergeliikincr mot geacht veel te hoog te 2i.in, P.E.B. bediend wordende gemeenten ^pSdge^rUik in sndere'door het zien,dat deze gemiddpin ?i u+ geldenden stroomprijs doet - we'er eene v?rSJVn h 8 4 Cent per kWh bedraagt. tot een gemiddelde^ stroompolls ^2 huishoudelijk tarief IS voor het behoud van het ?t£nnmi per kWh noodzakelijk van de gemeente noodz-.k-i i iv met,het °°g op de ten behoeve lijk MkMkx bleek,hebben wii eeïÜ h* bedr^fswinst - niet moge- recteur van het P.E.B.welke b SSSpïfSpr !?g gehed met den Di- deze zich bereid verkl&eSde eenS fi?d toe heeft geleid,dat de provincie gesloten ^tr-nnmi lijdelijke wijziging van de met voor 5 jaren te beSoSdnS leV0ringsovereenkorast - voorloog voor bovengenoemde doeleindenWinrde°P eT*1^,, stroomprijs als ken worden ingevoerd Hier—Jt?*? p*E»B.ge bieden geldt,hier den,dat deze wijziging welke is Ln!®™01 de voorwaarde verbon- 18 te beschouwen,geen meerdere bGdr^?fS°^C0+0 Ssn de gemeente Zeer terecht merkt de nir»or.+ u l^s^lnst mcg sfwerpen. voor ruim 20 iaren Df-rectenr ven het P.E.B. op,dat reeds het platteland goldV-t bil df* de,e£ectriciteitsvoorziening voor citeit,het gemis van e en g as fa br i ek 8n i ed en van de elecfrï^ en het heeft onze instemmf™ et zou m°gen worden gevoeld huishoüd^ijks°doeïeïnden°bovènSe ff uitbreiding San hc-t voor teltsverbruik door sen ts u n g6s te Prefereeren electrici- wijl daardoor voor andere kook^en^0'"1*'1^ Wordt tegengehouden, heid wordt geonend h -t f K0?K~ en verwarmingsmethoden de gelee-W, eich te trekken: terreln v£n het huishoudelijkgebrafkIfn De door den Directeur van het p f n QPlossing lijkt ons sonnemêliik ™-aróm'^-T°r ££n de h£nd Sedsne machtigen,tot eene voor den tiid J voorstellen ons te der stroomleveringsovereeni<-nTno+ J^ren geldende wijziging en tot invoering fan het in p I B £,Pï?vincle £ls bovenbedofld houdtarief. n ae F>E*B, gebieden geldende huis- Burgemeest GR0UW,19 Juli 1938. Burgemeester en Wethouders van IDAARDERADEEL er.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 5