3X Aan Heeren Leden van den Read. der gemeente IDAARDERADEELo I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Hierbij roep ik U op tot het houden ec-ner raads vergadering op Ma andcg 10 October 1938 's voormiddags 9/2 uur. GROUW3 October 1938. De Burgeme Notulen. Mededeelingen. Acnwij2ing van een vertegenwoordiger der gemeente en diens plaatsvervanger in de vergadering van aandeelhouders der We terleiding. Aanbieding gemeente-,electriciteits- en armvoogdijrekeningen, dienst 1937. Aanbieding der begrootingen voor 1939. Vaststelling kohjier reinigingsrechten dienst 1938/39. Voorstel tot wijziging der stroomleveringsvoorwaarden voor heetwatervoor2 iening. Onbewoonbsarverklcring van woningen te Roordahuizum en Warga. Vaststelling eener schadevergoedingsverordening. Punten van behandeling: l begrooting dienpt 1938. GESLOTEN ZITTING. Bespreking ontwerp uitbreidingsplan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 1