Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAAKDERADEEL III. Ingevolge de oude statuten van de N.V.Intercommunale Water leiding gebied Leeuwarden waren de deelnemende gemeenten 2 0owel in den raad van beheer als in de vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd;voor onze gemeente respectievelijk door den heer Mr.C.N.Renken,Burgemeester en den heer Jan Postma.Lid van Uwen raad. De groote toename van het c antal aangesloten gemeenten was evenwel oorzaak ven den groei van het ledental van het beheers- college in zulk een omvang,dat reorganisatie noodig werd. Dientengevolge zijn nieuwe statuten vastgesteld waarbij de raad van beheer is Vervangen door een raad van commissarissen van 7 leden. Van dezen raad maakt de Burgemeester dezer gemeente geen deel uit. Ter verzekering van het door ons gewenschte contact tusscher: het dagelijksch bestuur der gemeente en de N.V. ,is het daarom noodig,een lid van het dagelijksch bestuur aan te wijzen als gemachtigde der gemeente in de vergadering van aandeelhouders en stellen wij U voor,als zoodanig aan te wij2en de heer Mr.C.N„ Renken,Burgemeester en als diens plaatsvervanger de heer Jan Postma(thans gemachtigde). VII. Aanvankelijk bestond in alle gemeenten voor de heetwater- voorzienung uitsluitend het"nechtstroomtarief"volgens hetwelk in onze gemeente stroom werd geleverd van 's avonds 9 tot 's mor gens 6 uur.'tegen een prijs van 2 cent per kWh. Sedert eenigen tijd is hierin voor de P.E.B. gebieden wijzi ging gebrachtzoodat daar thans naast het nachtstroomtarief een z.g. "2 cents-tarief" bestaatwaardoor buiten de winteravonduren (den spertijd) het betrekken van electrischen stroom voor dit doel mogelijk is. Voor zoover deze tarieven door de zelfstandigde distribu tiebedrijven worden overgenomen,word$ de tegen 2 cent per kWh af geleverde stroom tegen lH cent ingekocht. Wij meenen,dat het,zonder de belangen ven ons bedrijf te schaden ,in het belang van onze afnemers is,dat ook voor deze gemeente het 2 cents-tarief wordt ingevoerd en stellen U mits dien voor: I.artikel 13,2e,sub c van de verordening regelende de voorwaarden voor stroomlevering te wijzigén en te doen luiden alsvolgt: c.voor heetwatervoorziening: le. het nachtstroomtarief? gedurende de nachturen,te rekenen vanaf des avonds 9 uur tot des morgens 6 uur,een stroom- prijs ven 2 cent per kWh,benevens een huur voor meter (1 x 10 A.) en een schakelklok van f 1.- per maand; 2e. het 2-cents-tariefbuiten de winteravonduren een stroom- prijs van 2 cent per kWhbenevens eene maandelijksche vergoeding voor een meter 1 x 10 A,) en een relais van f O.50.Als winteravonduren worden gerekendbehalve de uren genoemd in artikel 13,lid a.,2e,in de maand Maart de uren tusschen 6/2 uur 's namiddags en 10 uur 's avonds. II.de verordening aldus gewijzigd in hear geheel opnieuw vast te stellen. VIII. In Uwe vergadering van 30 Mei jl werd overeenkomstig ons voorstel besloten tot onbewoonbaarverklaring van 21 woningen te Grouw. Wij wezen er toen reeds op,dat het ons niet onbekend was,dat ook in andere dorpen onzer gemeente verschillende woningen voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking kwamen,doch me enden,met hetQsg Aan j

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 3