op de finencieele en andere bezwaren een nieuwbouw verbonden, voorloopig geen voorstel deertoe bij U te moeten indienen Hoewel deze bezwaren ook thans nog onverminderd gelden,meenen wij toch,ook met de onbewoonbserverkler .ng in andere dorpen een aanvang te moeten maken,teneinde te voo:-komendat dit soort wo ningen maar steeds weer opnieuw door en .ere bewoners kan worden betrokken. De door ons bedoelde woningen zijn d} navolgende! Roordehuizum no.91,bewoond door Rinke de Vries no.114, C.Hoitinge no.115, M.Berge tra no. 116, Wed. F. Wart ens no.215. G.de J .>ng Warge no.30j£bowoond dooh Jen Jog.de Beer. no.&Oó~ Wed.Jen Palsna no .êüij Gerrit Huitcma -- no. 117, 11 G.en J.Boornma no.181, SjoBrd Boonstra. no.182, Dirk vd.Wouds no.218, Rinze Bavins no.225, Eize Pietersma no.226, Sipke Lemsma no.231,onbewoond no.314bewoond door S.Terpstra no.317, Wed.T.Langhout en no.339, Ate Visser Met verwijzing naar de bij de raadsstukken gevoegde rapporten, waarin ven elk der bovengenoemde woningen eene uitvoerigesomschrij ving is opgenomenstellen wij U voor tot onbewoonbaarverklering dezer woningen te besluiten met last tot ontruiming binnen zes maanden te rekenen van den dag waarop de tijd tot voorziening is verstreken of het besluit tot onbewoonbaarverklaring is gehand- h a a fd GROUW3 October 1938. Burgemeester en Wethouders van IDAARDERADEEL

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 5