VERORDENING houdende algemeene regelen ter bescherming van de belangen van derden,in verband met rooilij nenbouwverboden en ui tbreidings- plannen. Artikel 1. Voor de toepassing dezer verordening wordt verstaan onder: rooilijn: een overeenkomstig artikel 11 der Woningwet goedgekeurde rooilijn, bouwverbod: een overeenkomstig artikel 35 der Woningwet goedgekeurd bouwverbod; uitbreidingsplan: een overeenkomstig art.37 of 38 der Woningwet goedgekeurd uitbreidingsplan; eigenaren! zij,die het recht van eigendom hebben op grondwaarover zij tengevolge van de vaststelling van een rooilijnbouw verbod of uitbreidingsplan,het volle beschikkingsrecht hebben vefloren; onder eigenaren worden in deze verordening mede verstaan zij,die een ander zakelijk recht hebben op vorenbedoelden grond. Artikel 2. Wanneer een eigenaar van oordeel is,dat hij door de toepassing w- van een rooilijn,een bouwverbod of een uitbreidingsplan ernstige schade lijdt,kan hij zich tot den gemeenteraad wenden met het ver zoek die schade vast te stellen. De gemeenteraad beslist dienaangaande binnen drie maanden,nadat het verzoek is ingekomen.Deze beslissing kan bij een met redenen omkleed besluit éénmaal voor ten hoogste twee maanden worden ver daagd. Artikel 3. Indien de gemeenteraad beslist,dat aan het verzoekbedoeld in artikel 2,moet worden voldaan,wordttenzij daaromtrent binnen drie maanden na dagteekening van deze beslissing/mit d en betrokken eige- /^**-^^^naar anders is overeengekomenhet bedrag der toe te kennen schade- vergoeding beoordeeld door den commissie van drie deskundigen, waarvan een te benoemen door Burgemeester en Wethouderseen door den betrokken eigenaar en de derde door deze beiden tezamen of bij gebrek aan overeenstemming door den kantonrechter. Artikel 4. Bij de berekening der schadevergoeding wordt in aanmerking ge nomen de waardevermindering,welke het perceel of de perceelen, waarop de rooilijn,het bouwverbod of het uitbreidingsplan wordt toe gepast, ten sddfèax tijde van de inwerkingtreding en als onmiddellijk gevolg daarvan heeft ondergaan.ïevens kan hierbij rekening worden gehouden met de waarde vermeend er ing, welke het gevolg is of kan zijn van den aanleg of de verbeèeöing van de langs het perceel of de perceelen loopende straat of straten. Bij deze berekening wordt niet gelet op nieuwe bouwwerken of andere veranderingengemaakt na de goedkeuring der rooilijn of de nederlegging ter inzage,bedoeld in artikel 35,lid 4 en artikel 37,lid 2 der Woningwet. Indien het ontwerp van de tooilijn vóór de vaststelling op de gemeentesecretarie ter inzage is nedergelegd,geldt voor de toepas sing van het vorige lid het tijdstip van die nederlegging. Artikel 5. De beslissing van den gemeenteraad is,zoo zij strekt tot afwijzing van het in artikel 2 bedoelde verzoek,met redenen omkleed; zij wordt den betrokken eigenaar ten spoedigste bij aangeteekenden brief medegedeeld onder overlegging van een exemplaar dezer verordening. Van

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 7