Ven deze beslissing ken de betrokken eigeneer binnen twee maanden nadat zij hem is medegedeeld,voorziening vragen bij Gedeputeerde Staten; gelijke voorziening kan gedurende twee maanden worden ge vraagd,indien binnen den in artikel 2 lid 2 bedoelden termijn door den gemeenteraad geen beslissing is genomen. Artikel 6. In het geval,bedoeld in artikel 3,zijn Burgemeester en Wethouders verplicht den betrokken eigenaar binnen drie maanden na dagteekening van de beslissing van den raectybij aangeteekenden brief het voorstel te doen om de schade te doen beoordeelen door de in dat artikel be doelde commissie van drie deskundigen.Bij dit voorstel wordt een exemplaar dezer verordening overgelegd. Gelijke verplichting rust op Burgemeester en Wethouders ingeval door Gedeputeerde Staten in beroep is beslist,dat aan het in artikel 2 bedoelde verzoek r oi "'en voldaan, Artikel 7. De eigenaar is verplicht binnen twee maanden na ontvangst van het in artikel 6 bedoelde voorstel,aan Burgemeester en Wethouders schriftelijk opgave te verstrekken ven den door hem aangewezen des kundige.Bij niet in achtneming ven dezen termijn vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding. Artikel 8. Onder overlegging van het rapport der in art.3 bedoelde schade- beoordeelingscommissie of Van de in dat artikel bedoelde overeenkomst doen rgemeester en Wethouders een voorstel aan den gemeenteraad töt vaststelling der schadevergoeding. De schadevergoeding wordt als regel verdisconteerd in den koop prijs ven 'iet betrokken perceel of perceelsgeaeelte. Wanneer de schadevergoeding doord en raad op een lager bedrag wordt vastgesteld dan in het rapport der commiiifesie is aangegeven,of door Burgemeester en Wethouders met den eigenaar is overeengekomen, kan laatstgenoemde binnen 30 dagen,nadat hem dit besluit is mede gedeeld voorziening vragen bij Gedeputeerde Staten.Indien tegen het genomen besluit bij Gedeputeerde Staten bezwaren bestaan,herziet de raad dat besluit met inachtneming van die bezwaren. Artikel 9. De vastgespelde schadevergoeding voor perceelen of perceelsgedeel ten, waarvan de eigenaar tengevolge ven de vaststelling van een rooi lijn,een bouwverb6d of een uitbreidingsplan het volle beschikkings recht heeft verloren,wordt uitgekeerd* e. voor zoover betreft perceelen of per eelsgedeelten die zullen worden bestemd voor den openbaren dienst,zoodra zij na verwijdering van de eventueel daarop aanwezige opstallen in vollen eigendom aan de gemeente zijn overgedragen; b, voor zoover betreft perceelen of perceelsgedeelten,welke niet voor den openbaren dienst zullen worden bestemd,zoodra de betrok kene op goede gronden aannemelijk maakt,dat de schade zich doet gevoelen. Ten aanzien van dc- door den raad te nemen beslissing of het geval subJ£_ 2ich voordoetgeldt het bepaalde bij artikel 8,derde lid, betreffende het beroep op Gedeputeerde Staten. Artikel 10. Deze verordening kan worden aangehaald ondc-r den tifcel "Schede- vergoedingsverordening" en treedt in werking 1 November 1938.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 9