i f n:ft T" J N, >i-. Am t Heeren Leden ven den Reed der gemeente IDAARDERkDEEL i r» 11 Hierbij roep ik U op tot het houden eener Rmdsvergj dering op Woensdeg 28 December 19383des voormifcr gs 9}z uur. GRCUVA19 December 1938. De Burgemeester. V* i 1 v A;'- Punten ven behc ndelings V I X" Notulen. I II. Mededeelingen. Verzoek ven F.Smit te Grauw om ontslag els rmv,..ge Benoeming ven een ermvoogd te Grauw'."' Benoeming ven een armvoogd en een secret, ris-boekhouder te Ifr ore •- huiEurn<q. fVU Machtiging tot verhuring vr.n het grr.sgewcs der bermen, Verzoek vm H .Bosmi nuitvoerder te Grouw,om verge ec'ing inge volge ertikel 13 der L.O.wct 1920. Vests te Hing v;n een uitbreidingsplan met bebvuwingevoorschrif- ten voor GrCuw. I i n t Vr f c. v

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 1